W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Stanowisko kierownicze Zastępcy Kierownika MGOPS

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie unieważnienia
Uzasadnienie unieważnienia Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie unieważnia nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika MGOPS, ogłoszony w dniu 08 marca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie i na tablicy informacyjnej Urzędu, z przyczyn organizacyjnych.
Szczegóły
Stanowisko Zastępca Kierownika MGOPS
Miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa stanowiska: Zastępca Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie 07-130, Al. Pokoju 75

  I.  Stanowisko pracy:

Zastępca Kierownika MGOPS, wymiar czasu pracy: 1/10 etatu, przewidywany termin zatrudnienia: 01.04.2016 r.

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)   obywatelstwo polskie,
2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   osoba nie karana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    wykształcenie wyższe i specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

5)    udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy i co najmniej 3-letni staż w pomocy społecznej,

6)    nieposzlakowana opinia

  III.  Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

1)   preferowane kierunki wykształcenia: pedagogika, polityka społeczna, socjologia,

2)   szczegółowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

3)   znajomość procedury „Niebieskie karty”,

4)   znajomość obsługi komputera i programów biurowych, w tym TT POMOC,

5)   znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

6)   doświadczenie w realizacji projektów, dotyczących pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,

7)   samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na sytuacje stresowe,

8)   umiejętność stosowania przepisów następujących aktów prawnych: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych,

9) prawo jazdy kat. B,

10) predyspozycje do kierowania zespołem pracowników.

IV.  Zadania wykonywane na stanowisku:

1)    koordynacja i nadzór zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

2)    współdziałanie z Kierownikiem MGOPS,

3)    załatwianie spraw służbowych zleconych doraźnie przez Kierownika MGOPS i Burmistrza Łochowa,

4)    przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, zgodnie z wydanymi upoważnieniami,

5)    pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Kierownika MGOPS,

6)    nadzorowanie zespołu pracowników, zatrudnionych w MGOPS, w zakresie organizacji zadań mających na celu zapewnienie ciągłości świadczeń i pracy socjalnej,

7)    podejmowanie działań koordynujących w sytuacjach interwencyjnych,

8)    wdrażanie systemów informatycznych w MGOPS oraz przygotowywanie sprawozdań.

 V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)   praca biurowa w pomieszczeniu dla czterech stanowisk,

2)   praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/10 etatu, przy obsłudze interesantów,
na stanowisku związanym z odpowiedzialnością, wymagającym dokładności i szczególnej koncentracji,

3)   obsługa komputera poniżej 4 godzin dziennie,

4)   praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z osobami trzecimi,

5)    stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia, w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

VI. Wymagane dokumenty

1)  CV,

2)  list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe umiejętności,

5)  kopie świadectw pracy,

6)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)  oświadczenie o  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

8)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienia na danym stanowisku.

 VII.   Termin składania dokumentów:

a) kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie  przy Al. Pokoju 75, w pokoju nr 116 lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres MGOPS w Łochowie 07-130, Al. Pokoju 75, w terminie do dnia 18.03.2016 r. do godz. 16:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie”,

b) oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone,

c) termin otwarcia ofert w dniu 21.03.2016 r.,

d) konkurs odbędzie się w siedzibie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie  dniu 25.03.2016 r. o godz. 10:00,

e) konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie,

f) do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,

g) wyniki konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika MGOPS zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Urzędu  Miejskiego w Łochowie.

Kierownik MGOPS w Łochowie informuje, że w miesiącu lutym 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochowie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% i wynosił 9,5%.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane