W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Katarzyna Śladewska, Jasiorówka
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę P. Katarzyny Śladewskiej. Kandydatka na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na stanowisku ds. księgowości budżetowej.
Szczegóły
Stanowisko stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości budżetowej
w Referacie Finansowo - Budżetowym

1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, rachunkowość lub finanse publiczne.

2) Minimum trzyletni staż pracy w jednostce administracji publicznej.

3) Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202, z późn. zm.):

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) nieposzlakowana opinia.

4) Znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych w zakresie:

a) Ustawy o rachunkowości;

b) Ustawy o finansach publicznych;

c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;

d) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

e) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

5) Praktyczna znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna itp.) oraz urządzeń biurowych.

3. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

2) Znajomość instrukcji kancelaryjnej.

3) Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie merytorycznych zadań wymaganych na stanowisku.

4) Umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce.

5) Zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy.

6) Umiejętność pracy w zespole.

7) Samodzielność, kreatywność, obowiązkowość i systematyczność w wykonywaniu zadań.

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Dekretowanie i ewidencja księgowa raportów księgowych w zakresie jednostki tj. Urzędu Miejskiego w Łochowie.

2) Pomoc przy dekretowaniu i ewidencji księgowej podstawowego wyciągu bankowego jednostki.

3) Wprowadzanie danych do ewidencji w systemie finansowo - księgowym INFO-SYSTEM.

4) Prowadzenie ewidencji księgowej środków pozabudżetowych.

5) Ewidencja „zaangażowania” w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

6) Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7) Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla sum depozytowych: wadia i zabezpieczeń należytego wykonania robót.

8) Ewidencja księgowa i analiza wydatków strukturalnych.

9) Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych.

10) Sporządzanie półrocznych i rocznych zestawień dotyczących kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Łochów.

11) Prawidłowe zabezpieczenie, numerowanie i przechowywanie dokumentacji w zakresie księgowości budżetowej.

12) Przekazywanie dokumentacji do archiwum Urzędu Miejskiego w zakresie dokumentów księgowych, sprawozdawczości oraz dokumentacji Skarbnika.

13) Załatwianie korespondencji w zakresie wykonywanych zadań swoich i Skarbnika.

14) Bieżące zapoznawanie się ze zmianami przepisów obowiązujących w zakresie stanowiska pracy.

15) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego, nieujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfiki pracy w danej komórce organizacyjnej.

 5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2) Miejsce pracy: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

3) Specyfika pracy: praca przy komputerze.

4) Praca biurowa w pomieszczeniu dla trzech stanowisk.

5) Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

6) Praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu.

7) Stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia.

8) W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

 6. Wymagane dokumenty:

1) Podpisany własnoręcznie życiorys (CV).

2) Podpisany własnoręcznie list motywacyjny.

3) Podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy.

4) Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie  o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia).

5) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6) Podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne.

7) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) – podpisane własnoręcznie.

8) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

 Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu maju 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 20.06.2016 r. do godz. 16.00 w biurze obsługi mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej”.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie, a także w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych i testu wiedzy z zakresu określonego w ust. 2 pkt 4 niniejszego ogłoszenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane