W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXXVIII/264/2016

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 855, ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. poz. 240

Treść

UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na  2017 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust.  3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855, ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Ustala się dochody w łącznej kwocie  75.597.870,44 zł, w tym:
1) dochody  bieżące w kwocie 70.434.559,72 zł,
2) dochody  majątkowe w kwocie 5.163.310,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki  w łącznej  kwocie 77.360.269,26 zł, w tym:
1) wydatki  bieżące w kwocie  64.491.590,26 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 12.868.678,30 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.


§ 2.


1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.762.398,82 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami i wolnymi środkami.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie  4.176.750,10 zł,
2) rozchody budżetu  w kwocie  2.414.351,28  zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu   w kwocie 12.000.000 zł w tym  z tytułu:
1) zaciąganych kredytów 10.000.000 zł,
2) wyprzedzające finansowanie 2.000.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań:
1) na   zaciągnięcie kredytów i  pożyczek  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie     określonej  w  § 2 ust. 1,
2) na spłatę kredytów i pożyczek  z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt  2,
3) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2.000.000 zł.


§ 3.


1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  300.000 zł,    
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 196.740 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowe w wysokości 196.740 zł.


§ 4.


Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.


§ 5.


Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami  Nr 5 i 5a.


§ 6.


Ustala się plan  dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychi w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.


§ 7.


Ustala się kwotę, przypadającą do spłaty w 2017 roku wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę w wysokości  18.240 zł.


§ 8.


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 9.


Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 10.


Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 11.


1. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej   w § 2 ust. 3  niniejszej uchwały.
2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3) Dokonywania zmian w ramach działu planu wydatków  na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań oraz rezygnacji z przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.


§ 12.


Wykonanie Uchwały powierza się  Burmistrzowi Łochowa.


§ 13.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane