W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała NR XIV/94/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

TreśćUchwała NR XIV/94/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 21 października 2015 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236 oraz  art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1 .


Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.


§ 2 .


Budżet gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1 ) dochody 68.067.051 zł, w tym: dochody bieżące 58.472.223 zł, dochody majątkowe 9.594.828 zł,
2 ) wydatki 66.644.680 zł, w tym: wydatki bieżące 50.138.006 zł, wydatki majątkowe 16.506.674 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.


§ 3 .


1 . Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.422.371 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2 . Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.250.897 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.673.268 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 3.


§ 4 .


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5 .


Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.§ 6 .


Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.


§ 7 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 8 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej SuchenekUzasadnienie do uchwały Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 październik a 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015


DOCHODY:


W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 285.000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody uzyskane z tytułu promocji jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.843 zł

W dziale 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dokonuje się:
- zwiększenia w kwocie 40.000 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- zwiększenia w kwocie 3.000 zł z innych opłat lokalnych (opłata za zajęcie pasa drogowego),

W dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.311.027 zł plan wpływów z różnych dochodów (zwrot VATu z inwestycji pn." Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów" za lata 2010-2014).

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- plan dotacji w kwocie 9.110 zł na realizację rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży -" Książki naszych marzeń",

- zwiększenie w kwocie 36.000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów dzieci uczęszczających do naszej gminy z innych gmin),

-zmniejszenie planu dotacji z Powiatu Węgrowskiego o kwotę 7.325 zł na "Budowę ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się:

- zwiększenie dochodów w kwocie 1.500 zł z tytułu najmu świetlic wiejskich,

- zwiększenie w kwocie 2 zł tytułem pozostałych odsetek.

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się plan o kwotę 21.645 zł z tytułu kary umownej

związanej

z nieprzystąpieniem do realizacji inwestycji pn: " Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów".


WYDATKI:


W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 30.000 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn. " Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach".

W dziale 600 – Transport i łączność - wprowadza się:

- nowe zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa Alei Pokoju w Łochowie - prace uzupełniające" w kwocie 22.431 zł,

- nowe zadanie inwestycyjne pn:" Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Długiej i Kościuszki - prace uzupełniające" w kwocie 28.665 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się:

- zmniejszenia środków o kwotę 12.500 zł przeznaczonych na wykup gruntów,

- wprowadza się środki w kwocie 12.500 zł na zakup budynku sklepu w miejscowości Kaliska.

W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się:

- wprowadzenia środków w kwocie 1.000 zł na 'Opracowanie opinii do zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w Łochowie",

-zmniejszenia środków o kwotę 31.000 zł na "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" w związku z przesunięciem realizacji prac na 2016 r.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się zwiększenie środków w kwocie 54.000 zł z przeznaczeniem na montaż komina do kotłowni Urzędu Miejskiego oraz zakupu systemu Biuletynu Informacji Publicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się:

- zwiększenie środków w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększenie środków w kwocie 16.100 zł na zakup urządzeń do systemu Monitoringu Wizyjnego  miasta Łochów,

- zwiększenie środków w kwocie 1.900 zł z przeznaczeniem na naprawę Monitoringu Wizyjnego
miasta Łochów.

W dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się:

- wprowadzenia planu w kwocie 254.302 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa

nienależnie pobranej subwencji ogólnej (w części subwencji oświatowej) za 2012 r.,

-zwiększenia w kwocie 91.000 zł podatku od towarów i usług w związku z możliwością odliczenia podatku naliczonego od zadania inwestycyjnego pn: "OZE na terenach wiejskich w Gminie Łochów". W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się:

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 12.324 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 8.081 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzuza,

- zwiększenie w kwocie 142.220 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Julin,

- środki w kwocie 11.388 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu " Książki naszych marzeń",

- zmniejszenie środków w kwocie 80.000 zł dotyczących wydatków bieżących oświaty i wychowania celem wyasygnowania środków związanych ze zwrotem subwencji za 2012 r.,

- plan dotacji w kwocie 9.298 zł dla Przedszkola Niepublicznego "Mikilandia",

- plan dotacji w kwocie 828 zł dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego,


-zmniejszenie środków o kwotę 9.400 zł. na zakup materiałów i wyposażenia celem zakupu  balustrad ze stali nierdzewnej na podjeździe dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w  Łochowie,

- zmniejszenie środków o kwotę 22.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia celem wprowadzenia planu na Zakup mat gimnastycznych do hali Sportowej w Łochowie,

- zmniejszenie planu o kwotę 14.649 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn" Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie".

W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się środki w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się:

- zwiększenia środków w kwocie 16.000 zł na zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

- zwiększenia środków w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z  pobytami osób w Domach Pomocy Społecznej,
- zmniejszenia środków o kwotę 4.000 zł przeznaczonych na zwrot dotacji oraz płatności(...),

- zwiększenie środków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe z budżetu Gminy,

- zwiększenia środków w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów i osób starszych z budżetu Gminy.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się:

- zmniejszenia środków o kwotę 10.000 zł na inwestycję pn:" Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego "Dębinka",

-zmniejszenia środków o kwotę 91.000 zł na zadanie inwestycyjne pn:" OZE na terenach wiejskich w Gminie Łochów" w związku z możliwością odliczenia VAT naliczonego,

- wprowadzenia planu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2.511.258 zł w związku z nie kwalifikowalnością podatku od towarów i usług od zrealizowanej inwestycji w 2014 r. pn: " Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania i odbioru ścieków komunalnych w Gminie Łochów",

- zwiększenia środków w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na serwis kolektorów słonecznych,

- zwiększenia środków w kwocie 1 zł. na "Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej",

- zmniejszenia środków o kwotę 296.000 zł. na zadanie pn" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów".
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się:

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 11.665 zł. dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie,

- zmniejszenie środków o kwotę 19.000 zł. na "Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich".

W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się:

- zmniejszenia środków o kwotę 21.500 zł. na inwestycję pn." Opracowanie dokumentacji  technicznej boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki",

- zmniejszenia środków o kwotę 25.000 zł. przeznaczonych na zadanie pn:" Utworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego we wsi Majdan".

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane