W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XLI/286/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów
na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. poz. 3068

Treść

UCHWAŁA NR XLI/286/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 22 marca 2017 r.


w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1.


Ustala się kryteria i określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów w przebiegu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów:
1) rodzeństwo kandydata jest już wychowankiem publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej  – 2 pkt;
2) kandydaci, których oboje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 2 pkt;
3) publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny publicznej szkoły podstawowej jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych)  – 2 pkt;
4) publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny publicznej szkoły podstawowej jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania krewnych kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt;
5) kandydaci, których rodzice (opiekunowie prawni) odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Łochów:
a) w przypadku obojga rodziców (opiekunów prawnych) – 2 pkt;
b) w przypadku jednego rodzica (opiekuna prawnego) – 1 pkt;
6) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) – 1 pkt.


§ 2.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów w §1 są:
1) w zakresie §1 pkt 1, 3,4 i 6– oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych);
2) w zakresie §1 pkt 2 – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym, zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
3) w zakresie §1 pkt 5 – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3).


§ 3.


Traci moc Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.


§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.     


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane