W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała NR XIV/98/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. poz. 8657

Treść


Uchwała NR XIV/98/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 21 października 2015 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1 .


Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2 .


Zwalnia się od podatku od nieruchomości:


1 ) budynki gospodarcze jeśli przestały pełnić funkcję budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą lub leśną,
2 ) budynki lub ich części zajęte pod działalność edukacyjną w zakresie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych położone na terenie Gminy Łochów w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.


§ 3 .


Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości można dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łochowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz u osób wyznaczonych na inkasenta.


§ 4 .


Traci moc uchwała Nr XLIX/391/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 06.11.2014 r. poz.10200).


§ 5 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 6 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek
ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XIV/98/2015

Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21.10.2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
przedmiotowych w tym podatku


STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI


1 . OD GRUNTÓW:


1 ) Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,83 zł od 1m2 powierzchni.
2 ) Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,58 zł od 1ha powierzchni.
3 ) Zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,47 zł od 1m2 powierzchni.
4 ) Pozostałych: 0,17 zł od 1 m2 powierzchni.


2 . OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:


1 ) Mieszkalnych: 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2 ) Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 20,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3 ) Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
4 ) Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez te podmioty udzielające tych świadczeń: 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
5 ) Pozostałych:
a ) garaży wolnostojących: 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b ) budynków gospodarczych: 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c ) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 7,68 zł od 1 m powierzchni użytkowej,
d ) innych niż wymienione w pkt a-c: 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.


3 . OD BUDOWLI:


1 ) Od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 2 % ich wartości.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane