Urząd Miejski w Łochowie

adres:
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. 25 643 78 00
fax 25 643 78 80

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl

NIP 824-12-87-059
REGON 000 528 528

Identyfikator gminy TERYT: 1433053

Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka

Uchwała nr XLIX/338/2017

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Status Unieważniona

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 8587 z dnia

Treść

UCHWAŁA NR XLIX/338/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 27 września 2017 r.


w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łochów lub jej jednostkom organizacyjnym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz organy lub osoby do tego uprawnione.


§ 2.


Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dłużniku – rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane do zapłaty należności pieniężnych na rzecz gminy Łochów lub jej jednostek organizacyjnych;
2) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Łochów lub jej jednostki organizacyjne;
3) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;
4) należności – rozumie się przez to należność główną, odsetki, inne należności uboczne, przypadające Gminie Łochów lub jej jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w tym w szczególności koszty procesu, rekompensatę za koszty odzyskiwania zaległości;
5) wartości należności – rozumie się przez to wartość należności głównej łącznie z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi;
6) udzieleniu ulgi – rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.


§ 3.


Osobami uprawnionymi do udzielania ulg są:
1) Burmistrz Łochowa;
2) Zastępca Burmistrza Łochowa;
3) Upoważnieni przez Burmistrza Łochowa Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych w odniesieniu do należności przypadających tej jednostce.


§ 4.


Ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym mogą zostać udzielone, jeżeli:
1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze;
2) wystąpi uzasadniony interes gminy;
3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.


§ 5.


1. Na wniosek dłużnika należność może zostać umorzona w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
2. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności winien zawierać uzasadnienie wskazujące na okoliczności, o których mowa w §4 oraz oświadczenie o stanie majątkowym i możliwościach płatniczych stanowiące odpowiednio: dla osób fizycznych- załącznik nr 1, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bądź dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Umorzenie należności głównej powoduje jednoczesne umorzenie odsetek od tej zaległości. Jeżeli natomiast umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku procentowym podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie może nastąpić, jeżeli podstawy do udzielenia ulgi, o których mowa w §4, potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdującymi się  w posiadaniu wierzyciela.
5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
6. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin spłaty pozostałej do uregulowania części należności. W takim przypadku dłużnika poucza się, że niedotrzymanie terminu spłaty pozostałej części należności skutkuje odstąpieniem od umorzenia.
7. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów lub oświadczeń uzasadniających zaistnienie przesłanek udzielenia ulgi lub gdy dokumenty te są niewystarczające, organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.


§ 6.


Umorzenie w całości może nastąpić z urzędu jeżeli:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów lub pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł.;
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi interes publiczny.


§ 7.


1. Na wniosek dłużnika można odroczyć spłatę całości lub części należności albo rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności, jeżeli przemawiają za tym trudności płatnicze dłużnika, a interes wierzyciela nie stoi temu na przeszkodzie.
2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi, w szczególności oświadczenie o stanie majątkowym.
3. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów lub oświadczeń uzasadniających zaistnienie przesłanek udzielenia ulgi lub gdy dokumenty te są niewystarczające, organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.
4. Jeżeli dłużnik:
1) nie spłaci należności w odroczonym terminie – umowa wygasa, a cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności;
2) nie spłaci którejkolwiek z rat w ustalonym terminie lub wysokości – umowa wygasa,  a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.


§ 8.


1. Organy lub osoby uprawnione, o których mowa w § 3, mogą udzielać przedsiębiorcom ulg:
1) stanowiących pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L z 2013 r. Nr 352 str. 1) w przypadkach określonych w § 4 pkt 1, 2 i 3, § 5 ust 1, §  6 pkt 5 oraz § 7 ust. 1;
2) nie stanowiących pomocy de minimis w przypadkach określonych w § 6 pkt 3.
2. Organy lub osoby uprawnione, o których mowa w § 3, mogą udzielać ulg, które nie stanowią pomocy de minimis w przypadkach określonych w § 6 pkt 1, 2, 4 i 5.


§ 9.


Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis jest zobowiązany do uzasadnienia wniosku wskazującego na okoliczności, o których mowa w §4 oraz załączenia do wniosku:
1) zeznania podatkowe za poprzedni rok podatkowy, potwierdzone wpływem do Urzędu Skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o osiągniętych dochodach w przypadku, gdy wnioskodawca rozlicza się w formie karty podatkowej;
2) informacje o stanie majątkowym;
3) dla dłużnika będącego osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej - trzy ostanie sprawozdania finansowe i inne dokumenty zaświadczające o sytuacji ekonomicznej dłużnika;
4) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
5) informacji i dokumentów – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.3.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
6) informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej w jakiej się znajduje, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.


§ 10.


1. Udzielenie ulg następuje w drodze:
1) umowy stron (wierzyciela i dłużnika);
2) jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela – w przypadkach wymienionych w § 6.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.


§ 11.


Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Burmistrzowi Łochowa informacje dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie 10 dni po upływie terminu, za jaki sporządzono informacje.


§ 12.


Burmistrz Łochowa przedstawia Radzie Miejskiej zbiorcze zestawienie informacji dotyczących zakresu umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności pieniężnych, uwzględniając informacje, o których mowa w §11, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie 30 dni po upływie terminu, za jaki sporządzone są informacje.


§ 13.


Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.


§ 14.


Traci moc uchwała Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łochów i jej jednostkom podległym.


§ 15.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 16.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij