W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LV/374/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. poz. 518

Treść

UCHWAŁA NR LV/374/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 94.200.424,00 zł, w tym:
1) dochody  bieżące w kwocie 72.941.069,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 21.259.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie 97.996.187,40 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 67.434.116,52 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 30.562.070,88 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.


§ 2.


1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.795.763,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.795.763,40 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł
2) rozchody budżetu w kwocie 2.204.236,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 7.000.00 zł w tym z tytułu:
1) zaciąganych kredytów 6.000.000 zł,
2) wyprzedzającego finansowania 1.000.000 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000 zł, w tym:
1) kwota 3.795.763,40 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2) kwota 2.204.236,60 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


§ 3.


1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości 300.000 zł,
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 401.100 zł, w tym na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 201.100 zł,
b) bieżące wydatki oświatowe w wysokości 200.000 zł,


§ 4.


Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.


§ 5.


Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami  Nr 5 i 5a.


§ 6.


Ustala się plan  dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie   z załącznikami nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.


§ 7.


Ustala się kwotę, przypadającą do spłaty w 2018 roku wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę w wysokości 17.840 zł.


§ 8.


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 9.


Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie,  z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 10.


Ustala się plan  dochodów  związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 2018 roku, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.


§ 11.


Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.


§ 12.


1. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości 7.000.000 zł
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3) dokonywania zmian w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte  w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


§ 13.


Wykonanie Uchwały powierza się  Burmistrzowi Łochowa.


§ 14


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane