Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr VIII/73/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 6883 z dnia

Treść

Uchwała Nr VIII/73/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Łochów;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Łochowie;
3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie;
4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Łochów;
5) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej;
6) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej;
7) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łochowie.

§ 3.
Grupa mieszkańców licząca co najmniej 200 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, przez złożenie podpisów pod projektem uchwały.

§ 4.
1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla Burmistrza.
2. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom zawartym w Statucie oraz w niniejszej  uchwale.
3. Projekt uchwały składa się Radzie.
4. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców.
5. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.

§ 5.
1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 10 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania.
3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik, jeżeli został wskazany przez Komitet.

§ 6.
1. O utworzeniu Komitetu zawiadamia się Radę w formie pisemnej.
2. W zawiadomieniu podaje się:
1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,
2) dane, o których mowa w § 5 ust. 2,
3) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania Pełnomocnika, jeżeli został wskazany przez Komitet.
3. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w § 4 ust. 2.
4. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 i 3, Przewodniczący Rady przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Pełnomocnika/Komitet.
5. W wypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Rada wzywa Pełnomocnika/Komitet do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia.

§ 7.
1. Po przyjęciu zawiadomienia, Komitet ogłasza miejsca udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu.
2. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona.

§ 8.
1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 6.

§ 9.
1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.
2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.

§ 10.
1. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, wnosi sie do Rady nie później niż 3 miesiące od daty przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
2. W wypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały lub uzasadnienia jest zmieniona, Rada nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu zawiadamia Komitet o odmowie nadania biegu projektowi uchwały.
3. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu, zwraca się do Komisji Rewizyjnej o stwierdzenie, czy jest złożona wymagana liczba podpisów. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności sprawdzających w terminie 21 dni. O posiedzeniu Komisji Rewizyjnej powiadamia się Komitet.
4. Burmistrz zapewnia Komisji Rewizyjnej sprawdzenie danych osobowych określonych w § 9 ust. 2 oraz czy podpisani pod projektem uchwały mieszkańcy spełniają wymóg, o którym mowa w § 3.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3 prawidłowo złożona liczba podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana, Rada odmawia nadania biegu projektowi uchwały i zawiadamia o tym fakcie Komitet lub jeżeli został wskazany, działającego w jego imieniu Pełnomocnika.

§ 11.
Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.

§ 12.
Komitet ulega rozwiązaniu w razie:
1) odmowy nadania biegu projektowi uchwały,
2) bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1,
3) zakończenia postępowania uchwałodawczego tzn. podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez Radę.

§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 14.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie


Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij