W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVII/123/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zmieniona przez XXX/206/2020,XLVI/319/2021
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 15418

Treść

Uchwała Nr XVII/123/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Łochów w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
1. Deklarację w formie papierowej, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:
1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Łochowie, ul. Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów,
2) przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łochowie, ul. Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.
2. Deklarację w formie elektronicznej, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:
1) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na przygotowanym do tego celu formularzu,
w zakładce elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP,
2) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zmianami).

§ 3. 
1. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
2. Format elektroniczny wzoru deklaracji, o którym mowa w §1 określony jest w formacie danych XML.
3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały.
4. Dokument XML, o którym mowa w ust. 3 zgodny jest ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 4. 
Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 6. 
Tracą moc:
1) uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
2) uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą komunikacji elektronicznej.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane