W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVII/125/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmieniona przez XXX/207/2020
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 15420

Treść

Uchwała Nr XVII/125/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 6 r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są odpady komunalne według podziału na następujące frakcje:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) w tym popiół oraz resztki pozostałe po selektywnej zbiórce;
2) selektywnie zbierane:
- odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
- odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- odpady opakowaniowe ze szkła;
- bioodpady stanowiące odpady komunalne;
3) przeterminowane leki i chemikalia;
4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyte opony;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
10) odpady tekstyliów i odzieży;
11) odpady zdrewniałe oraz gałęzie z pielęgnacji zadrzewień.

§ 2. 
1. Odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi prowadzony jest dla frakcji wymienionych w § 1 pkt 1) – 2) z zastrzeżeniem ust. 4, pkt 6) – 8) z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Podmiot odbierający odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 dokonuje ich odbioru
w oznakowanych workach lub pojemnikach, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łochów.
3. Odbiór opon z pojazdów do 4 sztuk rocznie.
4. Odbiór bioodpadów stanowiących odpady komunalne zapewniony jest wyłącznie
z nieruchomości, dla których właściciel nie wskazał kompostowania w miejscu wytworzenia odpadów.
5. Odbiór odpadów zdrewniałych oraz gałęzi z pielęgnacji zadrzewień dopuszcza się ze wszystkich nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami w gminie Łochów poprzez ich przekazanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej także: „PSZOK”.
6. Odbieranie odpadów z obszarów zabudowy jednorodzinnej, następuje po zapewnieniu możliwości dostępu do nich to znaczy umieszczeniu ich poza ogrodzeniem nieruchomości, na której zostały wytworzone, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd, w dniu zbiórki odpadów z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku nieruchomości położonych przy drodze wewnętrznej/prywatnej odpady należy wystawiać do najbliższej drogi publicznej.

§ 3. 
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów:
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym popiół oraz resztki pozostające po selektywnej zbiórce odbierane są:
1) z zabudowy jednorodzinnej   – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) z zabudowy wielolokalowej – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie;
3) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek rekreacyjnych  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym dopuszcza się możliwość odbioru z częstotliwością nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do kwietnia;
4) z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
z wyłączeniem niżej wymienionych:
- z targowisk- każdorazowo po zakończeniu dnia targowego (w pierwszym dniu roboczym po dniu targowym),
- z nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej- nie rzadziej niż raz na tydzień.
2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są:
1) z zabudowy jednorodzinnej  – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) z zabudowy wielolokalowej – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie;
3) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek rekreacyjnych  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym dopuszcza się możliwość odbioru z częstotliwością nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do kwietnia;
4) z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
z wyłączeniem niżej wymienionych:
- z targowisk- każdorazowo po zakończeniu dnia targowego (w pierwszym dniu roboczym po dniu targowym),
- z nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej- nie rzadziej niż raz na tydzień.
3. Odpady zbierane w sposób selektywny, odbierane są:
1) z zabudowy jednorodzinnej  – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie;
2) z zabudowy wielolokalowej – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
3) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek rekreacyjnych  nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie;
4) z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie, w wyłączeniem targowisk- każdorazowo po zakończeniu dnia targowego (w pierwszym dniu roboczym po dniu targowym).
4. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon odbywa się na zasadzie „wystawki” nie rzadziej niż raz w roku.
5. Usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych świadczona jest zgodnie z harmonogramem ustalonym z podmiotem, któremu Gmina Łochów powierzyła usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.

§ 4. 
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy składowisku odpadów komunalnych w Łojewie.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługę co najmniej 5 dni w tygodniu co najmniej 40 godzin tygodniowo w godzinach pracy ustalonych przez prowadzącego Punkt, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów,
o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2 – 11, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
3. Przyjęcie opon z pojazdów w ilości do 4 sztuk rocznie.
4. Przyjęcie bioodpadów stanowiących odpady komunalne zapewnione jest wyłącznie
z nieruchomości, dla których właściciel nie wskazał kompostowania w miejscu wytworzenia odpadów.
5. Przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne w ilości  do 5 ton rocznie.
6. Transport odpadów do PSZOK osoba dostarczająca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Dostarczający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek ich rozładunku i umieszczania w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu.
8. Przyjęcie odpadów przez PSZOK odbędzie się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość dostarczającego odpady oraz potwierdzeniu uiszczenia aktualnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy zostaną dostarczone:
1) odpady inne niż wymienione ust. 2.
2) nieposegregowane odpady komunalne,
3) odpady niemożliwe do zidentyfikowania.
10. Dostarczający odpady w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9 zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów.

§ 5. 
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości może zgłosić takie przypadki:
- mailem na adres: gospodarka.odpadami@gminalochow.pl,
- telefonicznie pod numerem 025 643 78 19,
- pisemnie na adres Urząd Miejski w Łochowie Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 7. 
Traci moc uchwała nr LIX/408/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. (zmieniona uchwałą nr II/10/2018) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane