Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVIII/131/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 441

Treść

Uchwała Nr XVIII/131/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z podjęciem Uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów, Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 652, położonej w obrębie wsi Baczki, gmina Łochów, zwany dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów, uchwalonego Uchwałą Nr IX/81/2003 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 czerwca 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr XLIII/413/2006 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 września 2006 r., Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015 r., Uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2. Załączniki do uchwały stanowią:
1) część graficzna, zwana dalej „rysunkiem planu” w skali 1:2000 - załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łochowie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu - załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łochowie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.
3. Plan obejmuje obszar działki nr ewid. 652, o powierzchni ok. 2,14 ha, którego granice określa rysunek planu.

§ 2. 
Ilekroć  w niniejszej uchwale mowa o:
1) terenie – należy przez to rozumieć obszar planu o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym;
2) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
3) zieleni ozdobnej –  należy przez to rozumieć kształtowane przez człowieka skupiska drzew i krzewów wraz z pozostałymi składnikami szaty roślinnej, podnoszące walory estetyczne przestrzeni.

§ 3. 
Ustala się następujące przeznaczenie na całym obszarze planu - teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD.

§ 4. 
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

§ 5. 
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu ustala się:
1) nakaz aby oddziaływanie wynikające z przeznaczenia terenu nie powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;
2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
3) nakaz ochrony drzew i krzewów podczas prac projektowych oraz realizacji inwestycji, z dopuszczeniem wycinki zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) nakaz zastosowania rozwiązań technicznych wykluczających możliwość przedostania się zanieczyszczeń do podłoża gruntowego oraz wód podziemnych.

§ 6. 
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, nie podejmuje się ustaleń.

§ 7. 
1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się, iż obszar przestrzeni publicznej obejmuje teren KDD.
2. W obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza się lokalizację obiektów, o których mowa w §4 oraz §9.

§ 8. 
W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ustala się ochronę otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego poprzez zagospodarowanie obszaru objętego planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały oraz z przepisami odrębnymi.

§ 9. 
Dla terenu drogi publicznej dojazdowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD, w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu, ustala się:
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej;
2) zakaz lokalizacji budynków;
3) dopuszczenie realizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia;
4) dopuszczenie lokalizacji zieleni ozdobnej oraz chodników i ścieżek rowerowych;
5) dopuszczenie lokalizacji rowów odwadniających;
6) dopuszczenie lokalizacji przystanków autobusowych.

§ 10. 
W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1) nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych, w tym dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązujących dla linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, do czasu skablowania linii;
2) nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych w zakresie zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych dla budowli o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t.

§ 11. 
1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się dla terenu drogi publicznej dojazdowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD:
1) klasę drogi: droga dojazdowa;
2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;
3) minimalną szerokość jezdni: 5,0 m;
4) nakaz projektowania skrzyżowań oraz zjadów z drogi KDD pod kątem zbliżonym do kąta prostego.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:
1) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) dopuszczenie budowy, przebudowy, w tym skablowania, rozbudowy, odbudowy, remontu oraz rozbiórki sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych;
4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dopuszczenie lokalizacji przepompowni wód opadowych i roztopowych;
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
a) zasilanie z:
- sieci elektroenergetycznej,
- indywidualnych źródeł energii elektrycznej, wytwarzanej między innymi w układach fotowoltaicznych o mocy do 100 kW,
b) dopuszczenie lokalizacji sieci i innych urządzeń elektroenergetycznych, w tym stacji transformatorowych;
5) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

§ 12. 
W zakresie granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, nie podejmuje się ustaleń.

§ 13. 
W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów dopuszcza się wykorzystywanie terenów w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 14. 
Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1%.

§ 15. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 16. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij