Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVIII/132/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 442

Treść

Uchwała Nr XVIII/132/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 
Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 
1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pas drogowego dróg gminnych w celu wymienionym
w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki za każdy dzień:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 5,00 zł;
2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości – 10,00 zł;
3) przy zajęciu jezdni pow. 50% szerokości – 20,00 zł.
2. Stawki określone w § 2 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty w wysokości 2,00 zł za zajęcie 1 m2 za każdy dzień.
3. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 3. 
1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń wymienionych w § 1 pkt. 2:
1) poza obszarem zabudowanym – 15,00 zł;
2) w obszarze zabudowanym – 20,00 zł;
3) na obiekcie mostowym – 100,00 zł.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pobierana jest za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie o którym mowa w § 1 pkt. 2 jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa.

§ 4. 
1. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu wymienionym w § 1 pkt. 3:
1) pod obiekty handlowe lub usługowe:
a) poza terenem zabudowanym – 1,00 zł,
b) w terenie zabudowanym – 2,00 zł;
2) za 1 m2 powierzchni reklamy – 3,00 zł.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pobierana jest za miesiąc. W przypadku, gdy obiekt handlowy lub reklama o których mowa w § 1 pkt. 1 i 2 są umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden miesiąc opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 6. 
Traci moc Uchwała Nr XV/152/2004 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz Uchwała Nr XIX/141/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2004 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 lutego 2004 roku.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij