W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXV/177/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 7622

Treść

UCHWAŁA NR XXV/177/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
§ 1.

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1) dochody 99.797.981,37 zł, w tym: dochody bieżące 89.315.151,97 zł, dochody majątkowe
10.482.829,40 zł,
2) wydatki 101.694.807,89 zł, w tym: wydatki bieżące 87.256.678,21 zł, wydatki majątkowe
14.438.129,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.896.826,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.336.748 zł, wolnymi środkami w kwocie 500.000 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 60.078,52 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 4.201.586,52 zł
2) rozchody budżetu w kwocie 2.304.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane