W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXVIII/191/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów na 2020 rok
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 8961

Treść

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów  na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 )i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)  Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach  i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1) dochody 99.521.016,37 zł, w tym: dochody bieżące 89.910.342,97 zł, dochody majątkowe 9.610.673,40 zł,
2) wydatki 102.349.202,95 zł,w tym: wydatki bieżące 88.272.559,04 zł, wydatki majątkowe 14.076.643,91 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 2a.    

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.828.186,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów w kwocie 136.748 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.631.360,06 zł oraz  niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w kwocie 60.078,52 zł.

2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie  5.132.946,58 zł
2) rozchody budżetu  w kwocie  2.304.760,00 zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  w kwocie 2.441.508,00 zł, w tym:
1) kwota 136.748 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2) kwota 2.304.760 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


§ 4.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.


§ 5.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6.

Zmienia się plan  dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Łochowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane