W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXX/205/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
zmieniona przez XLVI/320/2021
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 11050

Treść

UCHWAŁA NR XXX/205/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6k ust.1 -3, ust. 4a w związku z art. 6j ust.1 pkt.1 oraz ust. 3, 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

§ 2.

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 30,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w § 1 w wysokości 60,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

§ 3.

1. Ustala się stawkę opłaty za worek, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
w wysokości:

1) o pojemności 120 1 – 18,19 zł;
2) o pojemności 240 1 – 36,38 zł;
3) o pojemności 360 1 – 54,57zł;
4) o pojemności 1100 l – 166,74 zł;.
5) o pojemności 7000 l – 1061,08 zł.

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za worek jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 1 – 54,57 zł;
2) o pojemności 240 1 –109,14 zł;
3) o pojemności 360 1 –163,71zł;
4) o pojemności 1100 l – 500,22 zł;
5) o pojemności 7000 l – 3183,24 zł.

3. Stawki opłat wymienione w ust. 1i 2 dotyczą właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

§ 4.

1. Ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się podwyższoną roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 545,70 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

§ 5.

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 7.

Traci moc uchwała nr XVII/122/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz uchwały zmieniające nr XIX/136/2020 r. z dnia 3 stycznia 2020 r. i nr XX/150/2020 r. z dnia 29 stycznia 2020 r.

§ 8.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane