W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXXIII/220/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 391

Treść

UCHWAŁA NR XXXIII/220/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na  2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)  i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)  Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie

 96.797.475,00 zł,

      w tym:

 

                    1) dochody bieżące w kwocie

 92.723.614,00 zł,

                    2) dochody majątkowe w kwocie

    4.073.861,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie

100.691.934,00 zł,

      w tym:

 

                    1) wydatki bieżące w kwocie

  92.550.438,89 zł,

                    2) wydatki majątkowe w kwocie

     8.141.495,11 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

 § 2.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.894.459 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów w kwocie 995.106 zł, wolnymi środkami w kwocie 300.339 zł oraz  niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w kwocie 2.599.014 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie  6.214.569 zł
2) rozchody budżetu  w kwocie  2.320.110 zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu  w kwocie 7.000.000 zł  z tytułu  zaciąganych kredytów.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3.315.216 zł, w tym:
1) kwota 995.106 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2) kwota 2.320.110 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości     300.000 zł,    
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej  wysokości   480.000  zł,  w tym na;
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280.000 zł,
b) bieżące wydatki oświatowe w wysokości 200.000 zł.

§ 4.

Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan  dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,  zgodnie   z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie,  z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan  dochodów  związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami  i utrzymaniem czystości w gminie Łochów,  zgodnie  z załącznikami Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości 7.000.000 zł.
2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3) Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków  na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Łochowa.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa


1. Ustala się dochody w łącznej kwocie

 96.797.475,00 zł,


      w tym:

 


                    1) dochody bieżące w kwocie

 92.723.614,00 zł,


                    2) dochody majątkowe w kwocie

    4.073.861,00 zł,


zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 


2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie

100.691.934,00 zł,


      w tym:

 


                    1) wydatki bieżące w kwocie

  92.550.438,89 zł,


                    2) wydatki majątkowe w kwocie

     8.141.495,11 zł,


zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

 1) dochody

105.852.286,86 zł,


w tym: dochody bieżące

  93.760.301,45 zł,


                dochody majątkowe

  12.091.985,41 zł,


2) wydatki

106.081.459,44 zł,


w  tym: wydatki bieżące

  91.263.091,91 zł,


                wydatki majątkowe

  14.818.367,53 zł,

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane