W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXXIII/224/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
zmieniona przez XXXIV/230/2021
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 393

Treść

UCHWAŁA NR XXXIII/224/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania   na terenie gminy Łochów.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o "specjalistycznych usługach opiekuńczych" rozumieć przez to należy specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, na wniosek:
1) osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
2) z urzędu za zgodą świadczeniobiorcy lub jej przedstawiciela ustawowego..

§ 3.

1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od kwoty dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie.
2. Podstawę wnoszenia opłat za usługi stanowi decyzja administracyjna i miesięczne rozliczenie kart pracy opiekunek ośrodka pomocy społecznej świadczących usługi, potwierdzone podpisem przez świadczeniobiorcę, jej opiekuna prawnego lub członka rodziny.

§ 4.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 5.

Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z poniższą tabelą:

Wysokość dochodu na osobę określona w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności w procentach za jedną godzinę usług:

osoba samotnie gospodarująca

osoba w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100-150 %

10 %

20 %

powyżej 150-200 %

20 %

30 %

powyżej 200-250 %

30 %

40 %

powyżej 250-300 %

40 %

50 %

powyżej 300-400 %

50 %

70 %

powyżej 400 %

100 %

100 %


§ 6.

Kryteria dochodowe zawarte w tabeli podlegają weryfikacji na zasadach w trybie określonym w art. 9 ustawy o pomocy społecznej.

§ 7.

1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 21,64 zł brutto.
2. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 30,00 zł brutto.

§ 8.

1. Zwalnia się z odpłatności całkowicie  ze względu na:
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodka wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych w wysokości obniżającej dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na członka rodziny do wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub członka rodziny,
2) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, znacznych nakładów na artykuły higieniczne lub innych wydatków, mających bezpośredni związek z niepełnosprawnością w wysokości obniżającej dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na członka rodziny do wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub członka rodziny,
3) zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy,
4) w miesiącu zgonu usługobiorcy.
2. Zwalnia się osobę w wysokości 50 % opłaty ustalonej na podstawie § 7 w przypadku gdy:
1) więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
2) ponoszą wydatki na leki, leczenie i rehabilitację w znacznej wysokości,
3) z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną.

§ 9.

Osobom, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały została przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, usługi te przysługują na dotychczasowych zasadach, do czasu wygaśnięcia decyzji administracyjnej przyznającej te usługi.

§ 10.

Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych faktycznie wykonanych w danym miesiącu, ceny za jedną godzinę tych usług i wysokości odpłatności za przyznane usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie.

§ 11.

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez osoby korzystające z pomocy lub przez ich opiekunów, raz w miesiącu  w kasie Urzędu Miejskiego w Łochowie lub bezpośrednio na rachunek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie w terminie do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 12.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane