W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr Xl/278/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2021 r.
Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XL/278/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

1) dochody 98.069.480,69 zł, w tym: dochody bieżące 92.988.819,69 zł, dochody majątkowe 5.080.661,00 zł,

2) wydatki 102.220.660,87 zł, w tym: wydatki bieżące 92.839.223,01 zł, wydatki majątkowe 9.381.437,86 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.151.180,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 995.106 zł, wolnymi środkami w kwocie 300.339 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.855.735,18 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 6.471.290,18 zł
2) rozchody budżetu w kwocie 2.320.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 

Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień ( umów) między jst zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Sławomir Piotr Ryszawa

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane