W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXI/418/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów
zmieniona przez LXIX/476/2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 2771
UCHWAŁA NR LXI/418/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość, zasady ustalania i wypłaty diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Łochów, za czynności związane z wykonywaniem zadań wynikających ze statutu sołectwa, w szczególności za udział w zwyczajnych sesjach Rady Miejskiej w Łochowie.

§ 2. Ustala się miesięczną dietę dla sołtysów sołectw Gminy Łochów w wysokości 200 zł, w tym:

1) za wykonywanie przez sołtysa zadań wynikających ze statutu sołectwa – 150 zł;
2) za udział sołtysa w danym miesiącu kalendarzowym na wszystkich sesjach Rady Miejskiej w Łochowie – 50 zł.
§ 3. 1. Dieta, o której mowa w § 2 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w przypadku braku wykonywania przez sołtysa czynności związanych z jego funkcją przez pełny miesiąc kalendarzowy – o 100% kwoty wskazanej w § 2 pkt 1;
2) w przypadku wykonywania zadań w okresie krótszym niż miesiąc kalendarzowy wysokość diety wskazanej w § 2 pkt 1 zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni wykonywania zadań;
3) w przypadku nieobecności sołtysa w danym miesiącu kalendarzowym na wszystkich sesjach Rady Miejskiej w Łochowie – o 100% kwoty wskazanej w § 2 pkt 2;
4) w przypadku nieobecności sołtysa w danym miesiącu kalendarzowym na sesjach Rady Miejskiej w Łochowie wysokość diety wskazanej w § 2 pkt 2 zostanie obliczona proporcjonalnie w stosunku do ogólnej liczby zwyczajnych posiedzeń Rady w danym miesiącu kalendarzowym.
2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 podstawę do potrącenia diety stanowić będzie pisemne oświadczenie sołtysa o okresie niewykonywania obowiązków w danym miesiącu kalendarzowym, złożonym do Burmistrza Łochowa w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
3. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 podstawę do potrącenia diety stanowić będzie brak podpisu sołtysa na liście obecności na sesji.
§ 4. W miesiącu w którym sołtys został wybrany na tę funkcję lub przestał pełnić funkcję dietę określoną w §2 pkt 1 obniża się o 1/30 wysokości diety za każdy dzień nie pełnienia funkcji w danym miesiącu.
§ 5. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca przelewem na wskazane przez sołtysa konto bankowe lub w kasie Urzędu.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/141/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego