W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LXIX/472/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 11918

UCHWAŁA NR LXIX/472/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE


z dnia 25 października 2023 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2023 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1) dochody w łącznej kwocie 104.339.578,27 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 88.673.252,17 zł, dochody majątkowe w kwocie 15.666.326,10 zł.
2) wydatki w łącznej kwocie 111.540.959,31 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 89.398.196,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 22.142.763,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 7.201.381,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.844.900 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.415.167,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 524.540 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.416.773,40 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 9.436.730,04 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie 2.235.349,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego