W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała Nr XIII/85/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, z późn.zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uwagi obowiązuje od 9 października 2015 r.

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 7814

Treść


Uchwała NR XIII/85/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 16 września 2015 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, z późn.zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1 .


Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji uwzględniając w szczegółowości podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby prawne inne niż Gmina Łochów lub osoby fizyczne:
1 ) przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
2 ) przedszkoli niepublicznych,
3 ) szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
4 ) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny,
5 ) niepublicznych i publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
6 ) publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
7 ) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
8 ) oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.§ 2 .


Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :
1 ) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm);
2 ) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.);
3 ) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1;
4 ) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1;
5 ) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łochów;
6 ) placówce- należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1;
7 ) oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – należy przez to rozumieć oddział
przedszkolny, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy prowadzony w publicznej szkole podstawowej przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na
terenie Gminy Łochów.


§ 3 .


1 . Przedszkole publiczne, o którym mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje z budżetu Gminy  Łochów dotację dla każdego ucznia, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, pomniejszonym o opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łochów.
2 . Przedszkole niepubliczne o którym mowa w § 1 pkt 2, otrzymuje z budżetu Gminy dotację na każdego ucznia, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łochów.
3 . Szkoła publiczna , o której mowa w § 1 pkt 3 otrzymuje z budżetu Gminy dotację na każdego
ucznia, zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust.3, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łochów.
4 . Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, o której mowa w § 1 pkt 4, otrzymuje
z budżetu Gminy Łochów dotację na każdego ucznia , zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie
oświaty, odpowiadającą kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łochów.
5 . Publiczne i niepubliczne, szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , o których mowa w § 1 pkt 5, otrzymują z budżetu Gminy Łochów na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodnie z art. 80 ust. 2c i art. 90 ust.1a. w wysokości przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łochów, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkoły, poda Gminie Łochów informację o planowanej liczbie dzieci , które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
6 . Inna publiczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt 6 otrzymuje z budżetu Gminy Łochów dotację na każdego ucznia, zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 2b ustawy o systemie oświaty w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dla ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łochów.
7 . Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny), o której mowa w § 1 pkt 7 otrzymuje z budżetu Gminy Łochów dotację na każdego ucznia zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 2d ustawy o systemie oświaty w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łochów, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda Gminie Łochów informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
8 . Oddziały przedszkolne prowadzone w publicznej szkole podstawowej o których mowa w § 1 pkt 8 otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę w publicznych szkołach, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łochów.


§ 4 .


1 . Dotacja udzielana będzie na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, o której mowa w § 1 złożony do Burmistrza Łochowa w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2 . Na wniosek osób prowadzących placówki, o których mowa w § 1 Burmistrz Łochowa może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego, na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
3 . Dotacja przekazywana będzie w 12 częściach, w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki oświatowej, z tym że dotacja za grudzień będzie przekazywana do dnia 15- go grudnia.
4 . Organ prowadzący placówkę oświatową przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień do dnia 5 grudnia, informację o aktualnej liczbie uczniów, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. Wzór informacji określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. W przypadku braku zmian liczby uczniów, powyższa informacja nie jest wymagana.
5 . Kwota dotacji należnej w danym miesiącu wyliczona jest na podstawie miesięcznej informacji o liczbie uczniów oraz miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia.
6 . Dotacja za miesiące lipiec – sierpień udzielana będzie na każdego ucznia, który w czerwcu uczestniczył w zajęciach.
7 . Jeżeli do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, osoba prowadząca przekazuje dane o dzieciach z innych gmin, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 4, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będących podstawą do naliczenia dotacji lub po stwierdzeniu wystąpienia w niej innych błędów.
9 . Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust.4, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 8 i wypłacana na wskazany rachunek bankowy placówki.
10 . Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty w stosunku do kwoty należnej dotacji będą korygowane przez Gminę przy przekazaniu kolejnej raty.
11 . Dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.§ 5 .


1 . Osoba prowadząca dotowane placówki oświatowe, dokonuje rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji, z uwzględnieniem celu wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do 15 stycznia po roku budżetowym w którym była udzielona dotacja.
2 . W przypadki zakończenia działalności placówki, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.
3 . Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Łochów w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
4 . Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).


§ 6 .


1 . Placówki oświatowe, o których mowa w § 1, na prowadzenie których Gmina Łochów udziela dotacji, mogą być kontrolowane w zakresie obejmującym prawidłowość pobrania i wykorzystywania dotacji.
2 . Upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miejskiego mają prawo do:
1 ) dokonywania kontroli zgodności ze stanem aktualnym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 1, a tym samym mogą mieć wgląd do danych osobowych uczniów placówki, dokumentacji organizacyjnej i dotyczącej przebiegu nauczania,
2 ) dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przez organ prowadzący dotacji udzielonej z budżetu Gminy Łochów, a tym samym wgląd do dokumentacji finansowej placówki oświatowej.
3 . Dokumentacja finansowa dotycząca podmiotu dotowanego, o którym mówi § 1 powinna być opisana w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków finansowanych ze środków dotacji.
4 . Czynności kontrolne mogą być prowadzone jednoosobowo lub w zespole, a podstawą do wykonywania czynności kontrolnych jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
5 . Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej albo- w miarę potrzeby – w siedzibie organu prowadzącego daną placówkę.
6 . Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolerowi warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów.§ 7 .


Tracą moc uchwały:
1 ) Nr XLII/328/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
2 ) Nr XLIII/345/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/328/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


§ 8 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 9 .


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

 
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane