W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 80/2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej wszystkich składników aktywów i pasywów
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 80/2016
BURMISTRZA ŁOCHOWA


z dnia 21 listopada 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia pełnej  inwentaryzacji okresowej wszystkich składników aktywów
i pasywów


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz Zarządzenia Burmistrza Łochowa Nr 81/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku - załącznik nr 8 instrukcja w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów (metodami spisu z natury, uzgodnienia stanów oraz weryfikacji),  zarządzam co następuje:


§ 1.


1. Przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów własnych i obcych znajdujących się na terenie strzeżonym i niestrzeżonym według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
2. Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów odpowiedzialność ponoszą osoby wskazane w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
3. Inwentaryzację składników aktywów i pasywów należy przeprowadzić według harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Zakres obowiązków komisji inwentaryzacyjnej określi Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.


§ 2.


Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych  stanowiących własność Gminy w:
1. Urzędzie Miejskim w Łochowie (użyczonych osobom fizycznym oraz wyposażenia przekazanego przez Urząd Wojewódzki),
2. Świetlicach wiejskich i terapeutycznych,
3. Jednostkach OSP gminy Łochów,
4. Budynkach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne,
5. Komisariacie Policji w Łochowie,
6. OSP - Ostrówek, Pogorzelec, Gwizdały oraz Łochów - wyposażenie przekazane przez Nadleśnictwo Łochów,
7. Jednostkach oświatowych,
8. Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łochowie (namioty handlowe),
9. Świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy Parafiach.
10. Targowisko miejskie „ Mój Rynek”,
11. Ośrodek Wypoczynkowy Julin.
12. Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury,
13. Publicznej Bibliotece.


§ 3.


Należy przeprowadzić inwentaryzację:
1) w drodze spisu z natury:
a) środki trwałe z wyjątkiem tych do których dostęp jest utrudniony,
b) dobra kultury,
c) pozostałe środki trwałe (wyposażenie)
d) gotówki w kasie
e) druki ścisłego zarachowania,
c) składniki majątkowe ujęte w ewidencji ilościowej,
f) środki trwałe dzierżawione obce oraz pozostawione w stan likwidacji, a fizycznie nie zlikwidowane,
g) materiały (węgiel, miał, eko-groszek, paliwa płynne, oleje napędowe, oleju opałowy),
2) w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów:
a) należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, publicznoprawnych, należności od pracowników oraz osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
b) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w tym środki pieniężne na lokatach, stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów oraz  kredyty bankowe i  pożyczki),
3) w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach:
a) środki trwałe w budowie,
b) grunty,
c) środki trwałe do których dostęp jest utrudniony,
d) umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
e) wartości niematerialne i prawne,
f) należności i zobowiązania publicznoprawne i sporne,
g) należności i zobowiązania wobec pracowników.


§ 4.


Termin rozpoczęcia inwentaryzacji  22 listopada 2016 roku, a termin zakończenia 14 stycznia 2017 r.


§ 5.


1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej wyznaczam zespół spisowy w składzie:
1) Beata Mech - Przewodnicząca Komisji
2) Katarzyna Śladewska- Z-ca  Przewodniczącej
3) Wioleta Wiśniewska - członek Komisji
4) Edyta Leśniewska- członek Komisji
2. Jednocześnie ww. komisja będzie sprawowała funkcję komisji inwentaryzacyjnej przez okres roku.
3. Arkusz spisowe Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej pobierze z Referatu Finansowo Budżetowego od pracownika prowadzącego ewidencję druków ścisłego zarachowania.


§ 6.


Zespól spisowy zobowiązuje się do;
1) Zebrania oświadczeń wstępnych i końcowych osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie ,
2) Rzetelnego, dokładnego, zgodnego ze stanem faktycznym spisania wszystkich składników majątkowych, (w tym obcych otrzymanych w użyczenie),
3) Terminowego przeprowadzenia spisu z natury,
4) Oceny stanu jakości składników majątkowych objętych spisem,
5) Wyjaśnienia ewentualnych powstałych różnic i przedstawienie wniosków, co do sposobu ich rozliczenia.


§ 7.


Powołana w §5 Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadzi również czynności związane ze spisaniem na oddzielnych arkuszach, zniszczonych i zużytych składników majątkowych przeznaczonych do likwidacji i przekaże dane Komisji Likwidacyjnej.


§ 8.


1. Po zakończeniu inwentaryzacji i przeprowadzeniu weryfikacji  Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej  sporządzi  sprawozdanie  z przebiegu spisu z natury oraz  protokół zakończony wnioskami w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, a  po uzyskaniu opinii Skarbnika przedłoży je do zatwierdzenia.
2. Zatwierdzone wyniki inwentaryzacji podlegają ujęciu w księgach roku obrotowego.


§ 9.


1. Do zadań Referatu finansowo- budżetowego należy:
1) Sprawdzenie, po zakończeniu spisu z natury, arkuszy spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów przez uprawnionego pracownika księgowości,
2) Wycena spisanych składników tj. materiałów (węgiel, miał, eko-groszek, paliwa płynne, oleje napędowe, olej opałowy).
3) Ustalenie ewentualnych różnic pomiędzy wartością ( ilością) spisanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016 r. a ich wartością księgową.


§ 10.


Wykonanie Zarządzenia powierzam  Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.


§ 11.


Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Łochowa

/-/ Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane