W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 90/2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łochów, jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym
zmienione przez 70/2019
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 90/2016
BURMISTRZA ŁOCHOWA


z dnia 7 grudnia 2016 r.


w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łochów, jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.#), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) oraz na podstawie art. 3 ustawy z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454), w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (C-276/14) oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 października 2015 r. (sygn. I FPS 4/15) zarządza się, co następuje:


§ 1.


Od dnia 01 stycznia 2017 r. wprowadza się wspólne rozliczenie podatku od towarów i usług obejmujące czynności prowadzone przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Łochów.


§ 2.


W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Łochów, zwanej dalej „Gminą”, jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładem budżetowym, zwanych dalej „jednostkami” ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 1do zarządzenia zawiera ogólne informacje w zakresie, jej jednostkach budżetowychi samorządowym zakładzie budżetowym. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu rozliczania podatku VAT w odniesieniu do poszczególnych czynności wykonywanych przez Gminę Łochów, jej jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia (Instrukcja rozliczania podatku VAT).


§ 3.


Szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych, których dotyczy Zarządzenie zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.


§ 4.


1. Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują wszystkie gminne jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy wg wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, sporządzonego z podaniem pełnej oraz skróconej nazwy jednostki.
2. Wzór pełnomocnictwa do zawierania umów cywilnoprawnych, aneksów do umów, wystawiania i odbierania faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz not korygujących w imieniu i na rzecz Gminy Łochów, określa załącznik nr 4.
3. Zobowiązuję Kierowników/Dyrektorów jednostek Gminy Łochów do pisemnego upoważnienia pracowników jednostki do wykonywania poszczególnych czynności objętych niniejszą procedurą. Wzór dokumentu dotyczącego wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostce, stosownie do art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz przekazywania danych do Referatu Podatków i Opłat Lokalnych określa załącznik nr 7.
4. Wzorcowe rejestry cząstkowe  sprzedaży i zakupów stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do niniejszego Zarządzenia.


§ 5.


Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Gminy.


§ 6.


Zobowiązuje się Dyrektorów/Kierowników jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.


§ 7.


Traci moc Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Łochowa z dnia 31 października 2013 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania i odbierania faktur VAT oraz Zarządzenie nr 85/2013 Burmistrza Łochowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2016 Burmistrza Lochowa z dnia 31 października 2013 r.


§ 8.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Burmistrz Łochowa

/-/ Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane