Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod urzędu TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 118/2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Łochowa

z dnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 118/2017
BURMISTRZA ŁOCHOWA


z dnia 21 listopada 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Łochowa Nr 99/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku -  załącznik nr 8 instrukcja w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów (metodami spisu z natury, uzgodnienia stanów oraz weryfikacji),  zarządzam co następuje:


§ 1.


1. Przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów własnych i obcych znajdujących się na terenie strzeżonym i niestrzeżonym według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
2. Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów odpowiedzialność ponoszą osoby wskazane w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
3. Inwentaryzację składników aktywów i pasywów należy przeprowadzić według harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Zakres obowiązków komisji inwentaryzacyjnej określi Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.


§ 2.


Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych  stanowiących własność Gminy w:
1. Urzędzie Miejskim w Łochowie, w tym wyposażenia przekazanego przez Urząd Wojewódzki,
2. Świetlicach wiejskich i terapeutycznych,
3. Jednostkach OSP gminy Łochów,
4. Budynkach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne,
5. Komisariacie Policji w Łochowie,
6. OSP –Pogorzelec, Ostrówek, Gwizdały, Łochów- wyposażenie przekazane przez Nadleśnictwo Łochów,
7. Jednostkach oświatowych,
8. Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łochowie (namioty handlowe),
9. Świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy Parafiach,
10. Instytucjach  kultury- podpisy elektroniczne.


§ 3.


Należy przeprowadzić inwentaryzację:
1) w drodze spisu z natury:
a) środki pieniężne w kasie,
b) druki ścisłego zarachowania,
c) składniki majątkowe ujęte w ewidencji ilościowej ( również dobra kultury),
d) środki trwałe dzierżawione - obce oraz pozostawione w stan likwidacji, a fizycznie nie zlikwidowane,
e) materiały (węgiel, miał, eko-groszek, paliwa płynne, oleje napędowe, olej opałowy itp.).
2) w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów:
a) należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, publicznoprawnych, należności od pracowników oraz osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności w przypadku których nie otrzymamy zwrotu potwierdzonego salda,
b) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w tym środki pieniężne na lokatach, stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów oraz  kredyty bankowe i pożyczki.
3) w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach:
a) środki trwałe w budowie,
b) grunty,
c) środki trwałe,
d) pozostałe środki trwałe,
e) umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych,
f) wartości niematerialne i prawne,
g) należności i zobowiązania publicznoprawne i sporne,
h) należności i zobowiązania wobec pracowników,
i) należności w przypadku których nie otrzymamy zwrotu potwierdzonego salda.


§ 4.


Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 27 listopada 2017 roku, a termin zakończenia 15 stycznia 2018 r.


§ 5.


1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej wyznaczam zespół spisowy w składzie:
1) Beata Mech- Przewodniczący Komisji
2) Katarzyna Śladewska - Z-ca  Przewodniczącego
3) Wioletta Wiśniewska - członek Komisji
4) Agnieszka Oniszk – członek Komisji
2. Jednocześnie ww. komisja będzie sprawowała funkcję komisji inwentaryzacyjnej przez okres roku( do czasu powołania nowego składu komisji inwentaryzacyjnej).
3. Arkusze spisowe Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej pobierze z Referatu finansowo-budżetowego od pracownika prowadzącego ewidencję druków ścisłego zarachowania.


§ 6.


Zespół spisowy zobowiązuje się do;
1) Zebrania oświadczeń wstępnych i końcowych osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie ,
2) Rzetelnego, dokładnego, zgodnego ze stanem faktycznym spisania wszystkich składników majątkowych, (w tym obcych otrzymanych w użyczenie),
3) Terminowego przeprowadzenia spisu z natury,
4) Oceny stanu jakości składników majątkowych objętych spisem,
5) Wyjaśnienie ewentualnych powstałych różnic i przedstawienie wniosków, co do sposobu ich rozliczenia.


§ 7.


Powołana w §5 Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadzi również czynności związane ze spisaniem na oddzielnych arkuszach, zniszczonych i zużytych składników majątkowych przeznaczonych do likwidacji i przekaże dane  Komisji Likwidacyjnej.


§ 8.


1. Po zakończeniu inwentaryzacji i przeprowadzeniu weryfikacji Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej  sporządzi  sprawozdanie  z przebiegu spisu z natury oraz protokół zakończony wnioskami w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, a po uzyskaniu opinii Skarbnika przedłoży je do zatwierdzenia.
2. Zatwierdzone wyniki inwentaryzacji podlegają ujęciu w księgach roku obrotowego.


§ 9.


1. Do zadań Referatu finansowo - budżetowego należy:
1) Sprawdzenie, po zakończeniu spisu z natury, arkuszy spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów przez uprawnionego pracownika księgowości.
2) Wycena spisanych składników tj. materiałów(węgiel, miał, eko-groszek, paliwa płynne, oleje napędowe, olej opałowy).
3) Ustalenie ewentualnych różnic pomiędzy wartością (ilością) spisanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 r. a ich wartością księgową.


§ 10.


Wykonanie Zarządzenia powierzam  Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.


§ 11.


Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Burmistrz Łochowa

/-/Robert Mirosław Gołaszewski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij