W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 148/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
ZARZĄDZENIE NR 148/2023
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ) oraz Zarządzenia Burmistrza Łochowa Nr 96/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku ze zm. - załącznik nr 8 instrukcja w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów ze zm. (metodami spisu z natury, uzgodnienia stanów oraz weryfikacji), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów własnych i obcych znajdujących się na terenie strzeżonym i niestrzeżonym według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
2. Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów odpowiedzialność ponoszą osoby wskazane w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
3. Inwentaryzację składników aktywów i pasywów należy przeprowadzić według harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Zakres obowiązków komisji inwentaryzacyjnej określi Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 2. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących własność Gminy w:

1) Urzędzie Miejskim w Łochowie (użyczonych osobom fizycznym oraz wyposażenia przekazanego przez Urząd Wojewódzki),
2) świetlicach wiejskich i placówkach wsparcia dziennego,
3) jednostkach OSP gminy Łochów,
4) budynkach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne,
5) Komisariacie Policji w Łochowie,
6) OSP – Pogorzelec, Ostrówek, Gwizdały, Łochów - wyposażenie przekazane przez Nadleśnictwo Łochów,
7) jednostkach oświatowych,
8) Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łochowie (cegła klinkierowa),
9) Placówkach wsparcia dziennego przy Parafiach,
10) Ośrodku Wypoczynkowym Julin, Koszelanka,
11) Punkcie Konsultacyjnym,
12) budynkach stanowiących własność gminy.

§ 3. Należy przeprowadzić inwentaryzację:
1) w drodze spisu z natury:
a) środki pieniężne w kasie,
b) druki ścisłego zarachowania,
c) składniki majątkowe ujęte w ewidencji ilościowej,
d) środki trwałe dzierżawione - obce oraz postawione w stan likwidacji, a fizycznie nie zlikwidowane,
e) materiały (paliwa płynne, oleje napędowe, olej opałowy).
2) w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów:
a) należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, publicznoprawnych, należności od pracowników oraz osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności w przypadku których nie otrzymamy zwrotu potwierdzonego salda,
b) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, w tym środki pieniężne na lokatach, stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów oraz kredyty bankowe i pożyczki.
3) w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach:
a) środki trwałe w budowie,
b) grunty,
c) środki trwałe do których dostęp jest utrudniony,
d) pozostałe środki trwałe,
e) umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
f) wartości niematerialne i prawne,
g) należności od kontrahentów (zinwentaryzowane w drodze potwierdzenia sald na dzień 30.11.2023 r.), należności i zobowiązania publicznoprawne, należności sporne i wątpliwe, należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
h) należności i zobowiązania wobec pracowników,
i) należności w przypadku których nie otrzymamy zwrotu potwierdzonego salda,
j) lokaty z tytułu zabezpieczenia robót.

§ 4. 1. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji metodą spisu z natury oraz potwierdzenia sald ustala się na dzień 30 listopada 2023 roku, a termin zakończenia 15 stycznia 2024 r.
2. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji sald w terminie wskazanym w załączniku do Zarządzenia.

§ 5. 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej wyznaczam zespół spisowy w składzie:
1) Monika Bodzon - Przewodniczący Komisji,
2) Barbara Krysik- Z-ca Przewodniczącego,
3) Dariusz Iwiński- członek Komisji,
4) Agnieszka Cudna – członek Komisji.
2. Jednocześnie ww. komisja będzie sprawowała funkcję komisji inwentaryzacyjnej przez okres roku do czasu wydania nowego Zarządzenia.
3. Spis z natury zostanie przeprowadzony przy pomocy systemu informatycznego oraz metodą tradycyjną (papierową) na uniwersalnych drukach spisu z natury.
4. Arkusze spisowe Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej pobierze z Referatu Finansowo Budżetowego od pracownika prowadzącego ewidencję druków ścisłego zarachowania.

§ 6. Zespół spisowy zobowiązuje się do:
1) zebrania oświadczeń wstępnych i końcowych osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie,
2) rzetelnego, dokładnego, zgodnego ze stanem faktycznym spisania wszystkich składników majątkowych, (w tym obcych otrzymanych w użytkowanie),
3) terminowego przeprowadzenia spisu z natury,
4) oceny stanu jakości składników majątkowych objętych spisem,
5) wyjaśnienie ewentualnych powstałych różnic i przedstawienie wniosków, co do sposobu ich rozliczenia.

§ 7. Powołana w § 5 Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadzi również czynności związane ze spisaniem na oddzielnych arkuszach:
1) składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej,
2) zniszczonych i zużytych składników majątkowych przeznaczonych do likwidacji, a następnie przekaże dane do Komisji Likwidacyjnej.

§ 8. 1. Po zakończeniu inwentaryzacji i przeprowadzeniu weryfikacji Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej sporządzi sprawozdanie z przebiegu spisu z natury oraz protokół zakończony wnioskami w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, a po uzyskaniu opinii Skarbnika przedłoży je do zatwierdzenia.
2. Zatwierdzone wyniki inwentaryzacji podlegają ujęciu w księgach roku obrotowego.

§ 9. Do zadań Referatu Finansowo- Budżetowego należy:
1) sprawdzenie, po zakończeniu spisu z natury, arkuszy spisu z natury środków trwałych. pozostałych środków trwałych, materiałów przez uprawnionego pracownika księgowości,
2) wycena spisanych składników tj. materiałów (paliwa płynne, oleje napędowe, olej opałowy, itp.)
3) ustalenie ewentualnych różnic pomiędzy wartością (ilością) spisanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 r. a ich wartością księgową.

§ 10. Dokument wraz z załącznikiem stanowi dokument wewnętrzny i nie podlega publikacji.

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Zastępcy Skarbnika.

§ 12. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego