ZARZĄDZENIE NR 60/2017
BURMISTRZA ŁOCHOWA


z dnia 28 czerwca 2017 r.


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Konkursowych dla wyznaczenia kandydatów na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.


W celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora:
1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie;
2. Zespołu Szkół w Kamionnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie);
3. Zespołu Szkół w Ostrówku (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku);
4. Publicznego Gimnazjum w Łochowie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie); wyznaczam Pana Krzysztofa Szulim na Przewodniczącego Komisji Konkursowych.


§ 2.


Wykonanie zarządzenia polecam Sekretarzowi Gminy i Dyrektorowi CUW.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Łochowa

/-/Robert Mirosław Gołaszewski