Uchwała Nr IX/76/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa absolutorium za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Po zapoznaniu się ze:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
2) sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4) informacją o stanie mienia Gminy Łochów,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udziela się Burmistrzowi Łochowa absolutorium za 2018 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa


Załączniki:

Uchwała IX/76/2019 oraz Załączniki