W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komisja oceniła, iż kandydat nie spełnia oczekiwań stawianych przez pracodawcę, a co się z tym wiąże, nie gwarantuje sprawnego realizowania obowiązków wynikających z wymogów wolnego stanowiska pracy.
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie
Miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Status rozstrzygnięte

Łochów, dnia 30.01.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Łochowa
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodne z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);
2) staż pracy: co najmniej 5 lat, w tym, co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej w zakresie usług z obszaru pomocy społecznej, określonych w ustawie o pomocy społecznej;
3) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) obywatelstwo: polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie: preferowane z zakresu administracji, prawa, polityki społecznej, politologii, socjologii, resocjalizacji;
2) znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych;
3) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki;
4) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;
5) doświadczenie zawodowe w sektorze publicznym;
6) komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność;
7) odporność na stres;
8) posiadanie dobrej praktycznej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office (word, excel);
9) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
1) realizacja zadań statutowych MGOPS;
2) realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej;
3) organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania MGOPS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) reprezentowanie MGOPS na zewnątrz oraz wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników MGOPS;
5) organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej;
6) prowadzenie spraw i podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem MGOPS;
7) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych;
8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach objętych zakresem działania MGOPS w ramach posiadanych upoważnień;
9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność MGOPS w tym unijnych;
10) przygotowanie projektów uchwał oraz materiałów na Komisje i Sesje Rady Miejskiej;
11) organizowanie pracy socjalnej dla wspierania osób i rodzin w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;
12) analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
13) opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiazywania problemów społecznych;
14) koordynowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych;
15) opracowywanie, wdrażanie i realizacja programu profilaktyki zdrowotnej;
16) realizacja polityki senioralnej;
17) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin;
18) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i księgowym MGOPS.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
3) wyposażenie stanowiska pracy: odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia;
4) fizyczne warunki pracy: praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca częściowo w terenie, bezpośredni kontakt z interesantami, używanie samochodu do celów służbowych;
5) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej;
6) inne: w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/ wyższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy;
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;
5)kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy;
6) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
10) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

7. Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór Kierownik MGOPS w Łochowie” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, do dnia 28.02.2023 r. do godziny 16:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

8. Inne:
1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego;
2) oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 15.03.2023r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone;
3) kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów;
4) kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości;
5) wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis z wyjątkiem pkt 1;
6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy Alei Pokoju 75, 07-130 Łochów;
7) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 885.
 
 
Dane osobowe - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla kandydatów do pracy.
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Łochowie, reprezentowany przez Burmistrza Łochowa, mający swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 806. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
1. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (niewynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).
3. Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne,
5. Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych,
np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.
6. Administrator wprowadził na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie nadzór nad obiektem w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 22² ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510).
Celem stosowania monitoringu jest:
a) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
c) wyeliminowanie aktów wandalizmu;
d) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
e) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu nad stanem infrastruktury obiektu oraz wyposażenia;
f) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
g) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu Miejskiego, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji znajdujących się pod opieką Administratora.
7. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Łochowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
10. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Data ogłoszenia: 30.01.2023 r.

Załączniki

oświadczenia pdf, 386 kB

Powiadom znajomego