W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Podinspektor/Inspektor ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Ewa Kozioł, Łochów
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę Pani Ewy Kozioł. Kandydatka na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na w/w stanowisku urzędniczym.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE

BURMISTRZ ŁOCHOWA
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor/Inspektor ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości

w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łochowie

1. Wymagania niezbędne:
1) staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora – wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie z min. trzyletnim stażem pracy,
w przypadku stanowiska inspektora – wykształcenie wyższe z min. trzyletnim stażem pracy lub wykształcenie średnie z min. pięcioletnim stażem pracy;
2) wykształcenie: z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, rachunkowości lub pokrewne;
3) niekaralność, tj. osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) obywatelstwo polskie;
6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym z księgowością budżetową;
2) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych;
3) znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej;
4) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, obowiązkowość, skrupulatność;
5) umiejętność pracy w zespole, samodzielność, analityczne myślenie;
6) umiejętność dokonywania rozliczeń w zakresie VAT i sporządzania stosownych deklaracji w tym zakresie;
7) obsługa podstawowego pakietu biurowego MS OFFICE w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;
8) mile widziana znajomość programów księgowych INFO SYSTEM i BESTIA.

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
1) Dekretowanie i ewidencja księgowa raportów księgowych oraz wyciągów bankowych w zakresie jednostki Urzędu Miejskiego w Łochowie z wprowadzeniem danych do ewidencji w systemie finansowo-księgowym INFO-SYSTEM.
2) Prowadzenie ewidencji księgowej środków pozabudżetowych.
3) Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ksiąg rachunkowych dla sum depozytowych: wadia i zabezpieczeń należytego wykonania robót.
4) Wprowadzanie i uzgadnianie zobowiązań i należności oraz szczegółowa weryfikacja sald kont.
5) Miesięczne uzgadnianie dochodów z tytułu podatków, czynszów, dzierżaw, użytkowania wieczystego oraz pozostałych dochodów.
6) Prawidłowe zabezpieczenie, numerowanie i przechowywanie dokumentacji w zakresie księgowości budżetowej oraz weryfikacja numerowanych dokumentów z przepisami wewnętrznymi.
7) Uzgadnianie dochodów i wydatków z budżetem Gminy (organem).
8) Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań z wykonania budżetu w okresach i na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami w zakresie Urzędu Miejskiego w Łochowie.
9) Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych jednostki Urzędu Miejskiego w Łochowie.
10) Wystawianie potwierdzeń sald dla kontrahentów w zakresie należności budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11) Ustalanie zgodności cząstkowej deklaracji VAT-7 Urzędu Miejskiego ze stanowiskiem ds. rozliczania podatku VAT oraz dokonywanie przelewów wewnętrznych wynikających z ww. deklaracji.
12) Przekazywanie dokumentacji do archiwum Urzędu Miejskiego w zakresie dokumentów księgowych, sprawozdawczości oraz dokumentacji Skarbnika.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
3) wyposażenie stanowiska pracy: komputer z oprogramowaniem, drukarka, telefon, xero;
4) fizyczne warunki pracy: praca o charakterze administracyjno-biurowym;
5) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej;
6) inne: w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy;
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;
5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy;
6) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

7. Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości ” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, do dnia 31.03.2023 r. do godziny 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

8. Dane osobowe - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla kandydatów do pracy.
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r.,
L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Łochowie, reprezentowany przez Burmistrza Łochowa, mający swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 806. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
1. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).
3. Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne,
5. Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych,
np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.
6. Administrator wprowadził na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie nadzór nad obiektem w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.; o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 22² Ustawy Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1040).
Celem stosowania monitoringu jest:
1) Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
2) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
3) wyeliminowanie aktów wandalizmu;
4) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
5) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu nad stanem infrastruktury obiektu oraz wyposażenia;
6) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
7) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu Miejskiego, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji znajdujących się pod opieką Administratora.
7. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Łochowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
10. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Inne:
1) Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
2) Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 14.04.2023 r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
3) Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
4) Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
5) Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis z zastrzeżeniem pkt 1.
6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 885.

Data ogłoszenia: 08.03.2023 r.

Załączniki

oświadczenia pdf, 386 kB

Powiadom znajomego