W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe dotyczące wyceny działek pod sprzedaż

XML

Treść

Łochów, dnia 08.07.2020 r.


Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie wyceny nieruchomości położonych
w obrębie miasta Łochów na potrzeby sprzedaży

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby sprzedaży działek położonych w mieście Łochów. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do rzeczoznawców:
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.
  1. 1.    Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie wyceny polegającej na określeniu aktualnej wartości rynkowej 22 kompleksów dla potrzeb sprzedaży, każdy składa się z czterech działek.
W/w działki położone w mieście Łochów, stanowią własność Gminy Łochów.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną oraz część działek zabudowę usługowo-mieszkaniową. Obszar wyceny zaznaczony jest na mapie w załączeniu.
Wycenę należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia  21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109 z późn. zm.)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – rzeczoznawcy posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia                  (w tym VAT).
Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień
Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.
  1. 2.    Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą, pocztą e-mailową na adres rgpp.@gminalochow.pl  lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 21 lipca 2020r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter, w godz. 800- 1500.
W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).
  1. 3.    Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.
  2. 4.    Termin realizacji: 28 sierpnia 2020r.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się sporządzenie operatu szacunkowego
z zastrzeżeniem ewentualnych popraw.                              

  1. 5.    Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem
    w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.
  2. 6.    Wypisy z rejestru gruntów - w zakresie rzeczoznawcy.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: Kierownik Referatu Geodezji
i Planowania Przestrzennego Wioleta Szczesna – tel. 25 643 78 30

e-mail: rgpp@gminalochow.pl
                                                                          Burmistrz Łochowa

                                                                          Robert Mirosław GołaszewskiZałączniki:

Wzór propozycji cenowej

Załączniki

mapa poglądowa pdf, 1.28 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane