W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna ogólna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie ochrony danych osobowych

Podstawę przekazania Państwu tej informacji stanowi art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) zwanego dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łochów, reprezentowana przez Burmistrza Łochowa, mająca swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 806.
 • Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Rozwiązaliśmy to przez prowadzenie różnego rodzaju środków technicznych i organizacyjnych, które wspomagają ten proces.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 • Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

 • Art. 6 ust. 1 pkt. c i e rozporządzenia RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • Art. 6 ust. 1 pkt. a rozporządzenia RODO w sytuacji, kiedy Państwo zwracacie się do nas z określoną sprawą udostępniając własne dane osobowe, a przetwarzanie nie odbywa się na podstawach wskazanych powyżej;
 • Równoległą podstawę przetwarzania może stanowić przepis prawa krajowego wynikający z kategorii zgłoszonej sprawy, a więc wynikający z ustaw, rozporządzeń, które nałożyły na administratora szereg obowiązków i zadań.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie konkretnego obowiązku nałożonego na administratora, wyjaśnienie zgłoszonej sprawy, wydanie decyzji administracyjnej, udzielenie odpowiedzi itp.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli wynika bezpośrednio
  z przepisów prawa;
 • Administrator pełniąc swoje zadania pozyskuje Państwa dane również w inny sposób niż od osoby której dane dotyczą korzystając z ze zbiorów, rejestrów administracji publicznej, co również wynika z przepisów prawa;
 • Część Państwa danych może być pozyskiwana w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody w formie oświadczenia, działania lub innego zachowania i jest to udostępnienie dobrowolne;
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów.

UDOSTĘPNIANIE PRZEZ ADMINISTRATORA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • W szczególnych sytuacjach na podstawie przepisów prawa administrator przekazuje Państwa dane osobowe uprawnionym organom, instytucjom (np. instytucje odwoławcze, wymiar sprawiedliwości, administracja rządowa itp.), może udostępniać Państwa dane osobowe również innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku zawartymi umowami (np. wodociągi, kanalizacja itp.) na podstawie umowy powierzenia lub innego instrumentu prawnego (np. porozumienia);
 • Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych chyba, że zaistnieje taki obowiązek wynikający z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

PRZECHOWYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do czasu realizacji przyjętego celu w jakim zostały zebrane lub do wycofania udzielonej zgody.

PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każda osoba ma prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
 • do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania w przypadkach o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania dokonywanego  w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e, art. 21 RODO);
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w sytuacji, gdy dane zostały uzyskane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 a RODO);
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych;
2. Organem właściwym do złożenia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie administratora, kierując korespondencję na adres Administratora: Gmina Łochów,  Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@gminalochow.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Nie przysługuje Państwu prawo:
 • usunięcia danych osobowych (wynikające z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
 • przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art. 21 RODO).

 

 

W imieniu administratora
Burmistrz Łochowa

Załączniki

Powiadom znajomego