W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: WGKI.6220.7.11.2023.2024.JM
Znak sprawy WGKI.6220.7.11.2023.2024.JM
Znak pisma WGKI.6220.7.11.2023.2024.JM
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Łochów, 14.06.2024 r. WGKI.6220.7.11.2023.2024.JM   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm), Burmistrz Łochowa zawiadamia strony postępowania iż, na podstawie art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Łochowa pismem z dnia 14.06.2024 r., znak WGKI.6220.7.10.2023.2024.JM przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Łochowa z dnia 14.05.2024 r., znak WGKI.6220.7.6.2023.2024.JM dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 449, 856 w obrębie Pogorzelec, gmina Łochów” w związku z faktem, iż nie znaleziono podstaw do zastosowania art. 132 Kpa. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc  od dnia wywieszenia obwieszczenia.               Z up. Burmistrza                                                                                               mgr Małgorzata Łotarska                                                                                               Z-ca Burmistrza                     Otrzymują: Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a. a/a Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie: Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Pogorzelec. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie.
Znak sprawy: WGKI.6220.4.3.2024.JM
Znak sprawy WGKI.6220.4.3.2024.JM
Znak pisma WGKI.6220.4.3.2024.JM
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Łochów, 14.06.2024 r. WGKI.6220.4.3.2024.JM OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Łochowa zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 14.06.2024 r. znak: WGKI.6220.4.2.2024.JM decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 2 MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” zlokalizowanych na działkach nr 492, 507, 533, 537, obręb Pogorzelec na rzecz firmy SAPI PV Sp. z o.o., ul. Narwicka 10A, 25-219 Kielce.   Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 8.00-16.00, środa w godzinach 8.00-17.00 oraz piątek w godzinach 8.00-15.00 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie http://bip.gminalochow.pl/. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Łochowa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                                                                                   Z up. Burmistrza                                                                                               mgr Małgorzata Łotarska                                                                                               Z-ca Burmistrza   Otrzymują: 1.       SAPI PV Sp. z o.o., ELFORMA Sp.z o.o.,2.       Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,3.       a/a. Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie: 1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łochowie, tablica ogłoszeń w miejscowości Pogorzelec.2.       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie http://bip.gminalochow.pl/.
Zamówienie na: Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena w Łochowie
Zamówienie na Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena w Łochowie
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy WGKI.271.3.2024.BK
Zamawiający Gmina Łochów
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
cena poniżej 130 000,00 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert pisemnie lub na e-mail: b.krysik@gminalochow.pl
Zamówienie na: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych
Zamówienie na Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy WOA.271.1.10.2024
Zamawiający Gmina Łochów
Tryb zamówienia tryb podstawowy wariant 1
Rodzaj zamówienia usługi
cena powyżej kwoty 130.000,00 zł, a poniżej 221.000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert platforma e-zamówienia
zarządzenie nr: 74/2024
zarządzenie nr 74/2024
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie umów dzierżawy gruntów pod garaże
zmieniające zarządzenie nr 64/2024,
zarządzenie nr: 70/2024
zarządzenie nr 70/2024
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
zmieniające zarządzenie nr 29/2024,
zarządzenie nr: 71/2024
zarządzenie nr 71/2024
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy
zmieniające zarządzenie nr 19/2024,
zarządzenie nr: 72/2024
zarządzenie nr 72/2024
wydane przez Burmistrza Łochowa
z dnia
w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych