W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatu szacunkowego

Wersja strony w formacie XML

            Łochów, dnia 15.10.2020 r.


Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie wyceny nieruchomości położonych w obrębie Jerzyska gm. Łochów na potrzeby ustalenia wysokości renty planistycznej

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby ustalenia wysokości renty planistycznej działki nr 202/11 położonej w Jerzyskach gm. Łochów. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do rzeczoznawców: Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.
  1. 1.    Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie wyceny polegającej na określeniu wartości renty planistycznej. W/w działka położona w miejscowości Jerzyska gm. Łochów.

Wycenę należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia  21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109 z późn. zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – rzeczoznawcy posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia                  (w tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

  1. 2.    Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą, pocztą e-mailową na adres rgpp.@gminalochow.pl  lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 28 października 2020r. włącznie
    w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter, w godz. 800- 1500.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

  1. 3.    Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.
  2. 4.    Termin realizacji: 23 listopada 2020r.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się sporządzenie operatu szacunkowego
z zastrzeżeniem ewentualnych popraw.                              

  1. 5.    Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem
    w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.
  2. 6.    Wypisy z rejestru gruntów - w zakresie rzeczoznawcy.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: Kierownik Referatu Geodezji
i Planowania Przestrzennego Wioleta Szczesna – tel. 25 643 78 30

e-mail: rgpp@gminalochow.pl
                                                                          Burmistrz Łochowa

                                                                          Robert Mirosław GołaszewskiZałączniki:

Wzór propozycji cenowej


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane