W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Nabór na stanowisko Psychologa w ramach poradnictwa specjalistycznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Psycholog w ramach poradnictwa specjalistycznego
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść


Urząd Miejski w Łochowie

Aleja Pokoju 75, 07-130 ŁOCHÓW


ogłasza nabór  kandydatów na stanowisko

PSYCHOLOGA W RAMACH PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymagania niezbędne:


 1. Wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne,
 2. Doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego i grupowego,
 3. Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 4. Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i dotkniętymi przemocą w rodzinie,
 5. Doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem,
 6. Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa,
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:


 1. Sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 2. Komunikatywność, empatia,
 3. Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 4. Zdolność organizacyjne, zaangażowanie,
 5. Wysoka kultura osobista,
 6. Znajomość metod i technik diagnozy środowiska rodzinnego,
 7. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub młodzieżą.

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:


 1. Świadczenie poradnictwa psychologicznego osobom i rodzinom w różnego rodzaju kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy i uzależnień od alkoholu i narkotyków.
 2. Zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu trudnych sytuacji życiowych, w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów
 3. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach kryzysowych
 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów we wczesnym okresie ich powstawania,
 5. Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

Miejsce świadczenia usług: Urząd Miejski w Łochowie

 

Warunki zatrudnienia:  Umowa zlecenie w terminie marzec-grudzień 2017r.

 

Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji:


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

 

Oferta musi zawierać:


 1. Aktualne CV Oferenta z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.
 2. Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. Kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne.


- Ofertę w zamkniętej kopercie można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów,

- Doręczyć osobiście na adres Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów - Biuro Obsługi Mieszkańca

- Termin składania ofert do dnia 9 lutego 2017r.

- Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

- Urząd Miejski w Łochowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

- Urząd Miejski w Łochowie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu  takich samych ofert.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane