Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod urzędu TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr LVI/378/2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz.1320 z dnia

Treść

UCHWAŁA NR LVI/378/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2018 r.


w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1.


Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łochów lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym  w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie  pomoc publiczną oraz wskazuje organy lub osoby do tego uprawnione.


§ 2.


Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dłużniku – rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane do zapłaty należności pieniężnych na rzecz gminy Łochów lub jej jednostek organizacyjnych;
2) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Łochów lub jej jednostki organizacyjne;
3) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;
4) należnościach – rozumie się przez to należność główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia tej należności, stanowiących należności uboczne, wg stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie ulg;
5) udzieleniu ulgi – rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łochów lub jej jednostkom organizacyjnym.


§ 3.


Do udzielania ulg o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest Burmistrz Łochowa.


§ 4.


Należności mogą być umarzane z urzędu, jeżeli dłużnik:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów lub pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł.;
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi interes publiczny.


§ 5.


Na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym:
1) należności mogą być w całości  lub w części umarzane;
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty należności;
3) płatność należności może zostać rozłożona na raty.


§ 6.


1. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać: rodzaj wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie spłaty należności na raty) oraz wskazanie własnych propozycji w sprawie wnioskowanej ulgi tj. kwoty umorzenia, daty odroczenia terminu spłaty należności, a w przypadku rozłożenia na raty- proponowaną ilość i wielkość poszczególnych rat oraz terminy ich płatności.
2. Wniosek dłużnika powinien być należycie umotywowany i udokumentowany a w szczególności przedstawiać opis aktualnej sytuacji finansowej oraz inne dane istotne dla sprawy.
3. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane.
4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie wniosku  bez rozpatrzenia.


§ 7.


1. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne (odsetki i koszty).
2. W przypadkach gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności pieniężne mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.


§ 8.


1. Organ uprawniony do udzielania ulgi bada czy ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz bada dopuszczalność udzielenia pomocy publicznej.
2. Do udzielanych ulg w spłacie należności pieniężnych, w przypadkach gdy dłużnik jest przedsiębiorcą mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
3. Do udzielanych ulg podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str.9).
4. Pomoc de minimis nie wystąpi w przypadkach określonych w przepisach § 4 pkt 1,2,3,4. W przypadkach, o których mowa w § 4 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 uchwały, udzielenie ulgi może stanowić pomoc de minimis.
5. W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie pomocy de minimis  i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, zasady udzielania pomocy określone w niniejszej uchwale obowiązują do 31 grudnia 2020 roku.


§ 9.


1. Podmiot występujący z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis lub de minmis w rolnictwie zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającego pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) Wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
2) informacji, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.3.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
3) informacji, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
2. W przypadku gdy dłużnik nie dopełni obowiązków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu wniosek o udzielenie ulgi pozostawia się bez rozpatrzenia.


§ 10.


1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłużnikiem.
2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie oświadczenia woli organu uprawnionego.


§ 11.


Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.


§ 12.


Traci moc uchwała Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łochów i jej jednostkom organizacyjnym.


§ 13.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa


§ 14.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij