Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVIII/130/2019

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 1209

Treść

Uchwała Nr XVIII/130/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm. ze zm.)  Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje;

§ 1. 
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 96.499.297,40 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 87.517.339,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 8.981.958,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 98.336.045,40 zł, w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 86.423.552,94 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 11.912.492,46 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 
1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.836.748 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów oraz wolnymi środkami w kwocie 1.836.748 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 4.141.508 zł
2) rozchody budżetu w kwocie 2.304.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.641.508 zł, w tym:
1) kwota 1.336.748 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2) kwota 1.104.760 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
3) kwota 1.200.000 zł na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. 
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł,
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 260.689 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 260.689 zł.

§ 4. 
Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5. 
Ustala się plan  dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie   z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Ustala się kwotę, przypadającą do spłaty w 2020 roku wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę w wysokości 12.250 zł.

§ 7. 
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie,  z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 
Ustala się plan  dochodów  związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami  i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 2020 roku, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 10. 
Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 
1. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości 6.000.000 zł.
2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3) Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków  na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 12. 
Wykonanie Uchwały powierza się  Burmistrzowi Łochowa.

§ 13. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij