W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XXXII/215/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 12949

Treść

UCHWAŁA NR XXXII/215/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

1) dochody                                104.005.764,86 zł,
      w tym: dochody bieżące      93.147.639,45 zł,
                dochody majątkowe   10.858.125,41 zł,

2) wydatki                                106.234.937,44 zł,
     w tym: wydatki bieżące       91.414.808,91 zł,
               wydatki majątkowe    14.820.128,53 zł,

    zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 2.229.172,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 136.748 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.032.346,06 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 60.078,52 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie 5.132.946,58 zł
2) rozchody budżetu w kwocie 2.903.774,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych za dań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane