W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XL/279/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 7256

Treść

UCHWAŁA NR XL/279/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/184/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 lipca 2020 r., Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej, zwaną dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów uchwalonego Uchwałą Nr IX/81/2003 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 czerwca 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr XLIII/413/2006 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 września 2006 r., Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015 r., Uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2. Zmiana planu, o której mowa w §1, obejmuje teren oznaczony symbolem PU2 na rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów, uchwalonego Uchwałą Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 1767 z dnia 6 lutego 2019 r.).
3. Załączniki do uchwały stanowią:
1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łochowie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu – załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łochowie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 2;
3) dane przestrzenne – załącznik nr 3.
§ 2. 
1. Wprowadza się następujące zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów, uchwalonego Uchwałą Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów – nowe brzmienie §73 pkt 6 lit. a: „maksymalna wysokość budynków – 25 m,”.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Sławomir Piotr Ryszawa

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane