W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr XVIII/123/2015

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2016 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zm.), Rada Miejska w Łochowie, uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. poz. 780

Treść

Uchwała NR XVIII/123/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2016 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zm.), Rada Miejska w Łochowie, uchwala co następuje:


§ 1 .


1 . Ustala się dochody w łącznej kwocie 58.712.144,50 zł, z tego :
1 ) bieżące w kwocie 53.721.219,50 zł,
2 ) majątkowe w kwocie 4.990.925,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


2 . Ustala się wydatki w łącznej kwocie 59.106.561,50 zł z tego: zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
1 ) bieżące w kwocie 50.132.381,50 zł,
2 ) majątkowe w kwocie 8.974.180,00 zł,


§ 2 .


1 . Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 394.417 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.
2 . Ustala się:
1 ) przychody budżetu w kwocie 2.690.821 zł,
2 ) rozchody budżetu w kwocie 2.296.404 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3


3 . Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 13.000.000 zł w tym z tytułu:
1 ) zaciąganych kredytów 10.000.000 zł,
2 ) wyprzedzające finansowanie 3.000.000 zł.
4 . Ustala się limity zobowiązań:
1 ) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w§ 2 ust. 1,
2 ) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 2,
3 ) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 3.000.000 zł.


§ 3 .


1 . Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł,
2 . Ustala się rezerwę celową w wysokości 121.820 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 121.820 zł.


§ 4 .


Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.


§ 5 .


Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a.


§ 6 .


Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.


§ 7 .


Ustala się kwotę, przypadającą do spłaty w 2016 roku wydatków z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę w wysokości 40.379 zł.


§ 8 .


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 9 .


Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 10 .


1 . Upoważnia się Burmistrza do:
1 ) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2 ) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3 ) Dokonywania zmian w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4 ) Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań oraz rezygnacji z przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.


§ 11 .


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 12 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek

Załączniki

Uzasadnienie pdf, 79 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane