Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zarządzenie nr 85/2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrz Łochowa

z dnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 85/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA


z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Łochowa Nr 99/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku - załącznik nr 8 instrukcja w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów (metodami spisu z natury, uzgodnienia stanów oraz weryfikacji), zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów własnych i obcych znajdujących się na terenie strzeżonym i niestrzeżonym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
 2. Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów odpowiedzialność ponoszą osoby wskazane w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 3. Inwentaryzację składników aktywów i pasywów należy przeprowadzić według harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 4. Zakres obowiązków komisji inwentaryzacyjnej określi Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 2.

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych  stanowiących własność Gminy w:

 1. Urzędzie Miejskim w Łochowie, w tym wyposażenia przekazanego przez Urząd Wojewódzki,
 2. Świetlicach wiejskich i terapeutycznych,
 3. Jednostkach OSP gminy Łochów,
 4. Budynkach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne,
 5. Komisariacie Policji w Łochowie,
 6. OSP –Pogorzelec, Ostrówek, Gwizdały, Łochów- wyposażenie przekazane przez Nadleśnictwo Łochów,
 7. Jednostkach oświatowych,
 8. Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łochowie (namioty handlowe),
 9. Świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy Parafiach,
 10. Instytucjach kultury - podpisy elektroniczne.

§ 3.

Należy przeprowadzić inwentaryzację:

1)  w drodze spisu z natury:
a)  środki pieniężne w kasie,
b)  druki ścisłego zarachowania,
c)   składniki majątkowe ujęte w ewidencji ilościowej,
d)  środki trwałe dzierżawione - obce oraz postawione w stan likwidacji, a fizycznie nie zlikwidowane,
e)  materiały (węgiel, miał węglowy, eko-groszek, paliwa płynne, oleje napędowe, olej opałowy itp.).
2)  w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów:

a) należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, publicznoprawnych, należności od pracowników oraz osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności w przypadku których nie otrzymamy zwrotu potwierdzonego salda,

b) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w tym środki pieniężne na lokatach, stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów oraz  kredyty bankowe i pożyczki.

3)  w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach:

a)  środki trwałe w budowie,
b)  grunty,
c)  środki trwałe,
d)  pozostałe środki trwałe,
e) umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
f)   wartości niematerialne i prawne,
g)  należności i zobowiązania publicznoprawne i sporne,
h)  należności i zobowiązania wobec pracowników,
i)   należności w przypadku których nie otrzymamy zwrotu potwierdzonego salda.

§ 4.

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 30 listopada 2018 roku, a termin zakończenia 15 stycznia 2019 r.

§ 5.

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej wyznaczam zespół spisowy w składzie:
1)  Aleksandra Kowalska- Przewodniczący Komisji
2)  Katarzyna Śladewska- Z-ca  Przewodniczącego
3)  Monika Bodzon- członek Komisji
4)  Agnieszka Oniszk – członek Komisji
 1. Jednocześnie ww. komisja będzie sprawowała funkcję komisji inwentaryzacyjnej przez okres roku( do czasu powołania nowego składu komisji inwentaryzacyjnej).
 2. Arkusze spisowe Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej pobierze z Referatu finansowo-budżetowego od pracownika prowadzącego ewidencję druków ścisłego zarachowania.

§ 6.

Zespół spisowy zobowiązuje się do;

1)  Zebrania oświadczeń wstępnych i końcowych osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie,
2) Rzetelnego, dokładnego, zgodnego ze stanem faktycznym spisania wszystkich składników majątkowych, (w tym obcych otrzymanych w użyczenie),
3)  Terminowego przeprowadzenia spisu z natury,
4)  Oceny stanu jakości składników majątkowych objętych spisem,
5)  Wyjaśnienie ewentualnych powstałych różnic i przedstawienie wniosków, co do sposobu ich rozliczenia.

§ 7.

Powołana w §5 Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadzi również czynności związane ze spisaniem na oddzielnych arkuszach, zniszczonych i zużytych składników majątkowych przeznaczonych do likwidacji i przekaże dane Komisji Likwidacyjnej.

§ 8.

Po zakończeniu inwentaryzacji i przeprowadzeniu weryfikacji  Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej  sporządzi  sprawozdanie  z przebiegu spisu z natury oraz  protokół zakończony wnioskami w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, a po uzyskaniu opinii Skarbnika przedłoży je do zatwierdzenia.
 1. Zatwierdzone wyniki inwentaryzacji podlegają ujęciu w księgach roku obrotowego.

§ 9.

1. Do zadań Referatu finansowo- budżetowego należy:

1) Sprawdzenie, po zakończeniu spisu z natury, arkuszy spisu z natury środków trwałych. pozostałych środków trwałych, materiałów przez uprawnionego pracownika księgowości.

2) Wycena spisanych składników tj. materiałów( węgiel, miał węglowy, eko-groszek, paliwa płynne, oleje napędowe, olej opałowy).

3) Ustalenie ewentualnych różnic pomiędzy wartością (ilością) spisanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 r. a ich wartością księgową.

§ 10.

Wykonanie Zarządzenia powierzam  Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 11.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij