W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie podziału nieruchomości

Łochów, 02.03.2021r.

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie podziału nieruchomości położonej w mieście Łochów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2759/1, 2758/3.

Celem podziału jest wydzielenie działek budowlanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W wyniku podziału działki nr 2759/1 powstanie 4 działki tworzące, a w przypadku podziału działki nr 2758/3 powstanie 8 działek tworzących. Do powyższej propozycji cenowej została dołączona mapa z proponowanym podziałem nieruchomości.  

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

  1. 1.    Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie podziału nieruchomości położonej w mieście Łochów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2759/1, 2758/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Węgrowie urządzona jest Księga Wieczysta SI1W/00030079/6.

Po zatwierdzeniu podziału decyzją Burmistrza punkty graniczne nowo powstałych działek należy trwale zastabilizować betonowymi granicznikami w terminie jednego miesiąca od dnia w którym w/w decyzja stanie się ostateczna.

W/w działki stanowią własność Gminy Łochów.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr IV/24/2018 z dnia 28.12.2018 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 06.02.2019, poz. 1767 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „MN1.130” – co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Podział  należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 234)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy z zakresu geodezji i kartografii posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie legitymuje się uprawnieniami zawodowymi do realizacji przedmiotowego zamówienia koniecznym jest ustanowienie legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.  

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień.

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

  1. 2.    Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną
    lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 09 marca 2021r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter, w godz. 800- 1600.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

  1. 3.    Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych lub w przypadku jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał
    albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
  2. 4.    Termin realizacji: trzy miesiące od dnia podpisania umowy,

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu 6 egzemplarzy map z projektem podziału przyjętych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Węgrowie oraz zastabilizowanie punktów granicznych nowo powstałych działek przy pomocy betonowych graniczników.

  1. 5.    Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury. Płatność dwiema fakturami, pierwsza po przekazaniu zamawiającemu map z projektem podziału (70%), druga po zastabilizowaniu punktów granicznych (30%).

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: podinspektor ds. geodezji Paulina Mielcarz –
tel. 25 643 78 33

e-mail: geodezja@gminalochow.pl                                                                          Burmistrz Łochowa

                                                                          Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki:

Wzór propozycji cenowej

Załączniki

Powiadom znajomego