W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia

                                                                                                                               Łochów, dnia 26.01.2023r.

RGPP.6830.4.2022(2)


 

Zaproszenie

 

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gm. Łochów.

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami ( rozgraniczenia) położonymi w miejscowości Kaliska, gm. Łochów woj. mazowieckie.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:
Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.1843) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

1.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 399/2, 403/2, 
a nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 397/2, 398/2, 401/3, 401/4, 402/3, 402/4.

W/w działki położone w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gm. Łochów i stanowią własność osób prywatnych.

Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz.U.
z 2021r., poz. 1990 ze zm.).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
(w tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień.

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

2. Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub osobiście w zaklejonych kopertach
z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 10.02.2023r. włącznie
w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym– parter, w godz. 800-1500.
W przypadku, podjęcia się realizacji  w/w zamówienia  prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).
 

3. Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych lub w przypadku jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

4. Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.  

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu rozgraniczeniowego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.                           

5. Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: Inspektor ds. geodezji Paulina Mielcarz - tel./25/ 64 37 833e-mail: geodezja@gminalochow.pl


Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław GołaszewskiZałącznik: Wzór propozycji cenowejZałączniki

Powiadom znajomego