W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

                                                                                                          Łochów, dnia 21.08.2023r.

RGPP.6830.3.2023

Zaproszenie

 

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrówek, gm. Łochów.
Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami ( rozgraniczenia) położonymi w miejscowości Ostrówek, gm. Łochów woj. mazowieckie.
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 złotych nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

1.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:
Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 78,
a nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 83/2. W/w działki położone są w obrębie ewidencyjnym Ostrówek, gm. Łochów i stanowią własność osób prywatnych.
Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).
Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień.
Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

2. Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą, pocztą e-mailową na adres geodezja@gminalochow.pl lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 04.09.2023 r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym– parter, w godz. 800-1600.
W przypadku, podjęcia się realizacji  w/w zamówienia  prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

3. Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych lub w przypadku jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

4. Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.  
Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.   
                        
5. Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: inspektor ds. geodezji Paulina Mielcarz - tel./25/ 64 37 833e-mail: geodezja@gminalochow.pl

Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski
 Załącznik: Wzór propozycji cenowej

Załączniki

Powiadom znajomego