W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału nieruchomości

Łochów, 25.01.2024r.

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie podziału nieruchomości położonej w miejscowości Łochów oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4322/24.

Celem podziału jest wydzielenie działki zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W wyniku podziału przedmiotowej działki powstanie 2 działki tworzące. Do powyższej propozycji cenowej został dołączony załącznik graficzny z proponowanym podziałem nieruchomości. 

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 złotych nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

  1. 1.    Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:
Wykonanie podziału nieruchomości położonej w miejscowości Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 4322/24, dla której w Sądzie Rejonowym w Węgrowie urządzona jest księga wieczysta SI1W/00049055/8.

Po zatwierdzeniu podziału decyzją Burmistrza punkty graniczne nowo powstałych działek należy trwale zastabilizować betonowymi granicznikami w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna.

W/w działka stanowi własność Gminy Łochów.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 6 lutego 2019r., poz. 1767 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie miasta Łochów przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „MWN1” – co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Podział  należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 344
ze zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy z zakresu geodezji i kartografii posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie legitymuje się uprawnieniami zawodowymi do realizacji przedmiotowego zamówienia koniecznym jest ustanowienie legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.  

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień.

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

  1. 1.    Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą tradycyjną, pocztą e-mailową na adres geodezja@gminalochow.pl lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia
    02 lutego 2024r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter, w godz. 800- 1500.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

  1. 2.    Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych lub w przypadku jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
    1.3.    Termin realizacji: trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu 6 egzemplarzy map z projektem podziału przyjętych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Węgrowie oraz zastabilizowanie punktów granicznych nowo powstałych działek przy pomocy betonowych graniczników.

  1. 4.    Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury. Płatność dwiema fakturami, pierwsza po przekazaniu zamawiającemu map z projektem podziału (70%), druga po zastabilizowaniu punktów granicznych (30%).
Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: inspektor ds. geodezji Paulina Mielcarz – tel. 25 643 78 33 e-mail: geodezja@gminalochow.pl
 

                                                                                                              Burmistrz Łochowa

                                                                                                       Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki:

Wzór propozycji cenowej

Załączniki

Powiadom znajomego