W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału nieruchomości w miejscowości Matały i Zambrzyniec

Łochów, 06.02.2024r.

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie podziału nieruchomości położonych w miejscowości Matały, oznaczonych jako działki nr 56, 101 oraz Zambrzyniec - działki nr 496, 543.

Celem podziału jest wydzielenie działek do uregulowania prawa własności urządzonej drogi gminnej. W wyniku podziału przedmiotowych działek powstanie 8 działek tworzących. Do powyższej propozycji cenowej został dołączony załącznik graficzny 
z proponowanym podziałem nieruchomości. 

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 złotych nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:
            Wykonanie podziału nieruchomości położonych w miejscowości Matały, gm. Łochów, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 56, dla której w Sądzie Rejonowym w Węgrowie urządzona jest księga wieczysta SI1W/00041219/0 oraz działka nr 101 z urządzoną księgą wieczystą SI1W/00034979/3, jak również podział nieruchomości położonej w miejscowości Zambrzyniec, gm. Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 543 i 496, dla której w Sądzie Rejonowym
w Węgrowie urządzona jest księga wieczysta SI1W/00041219/0.

Po zatwierdzeniu podziału decyzją Burmistrza punkty graniczne nowo powstałych działek należy trwale zastabilizować betonowymi granicznikami w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna.

W/w działka stanowi własność osób prywatnych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr XLI/298/2017 z dnia 22 marca 2017r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 30 marca 2017r., poz. 3047 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały działka nr 543 położona w Zambrzyńcu znajduje się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami „40RM” – co stanowi tereny zabudowy zagrodowej i „3KDL” – tereny dróg publicznych lokalnych, natomiast działka nr 496 oznaczona jest w ww. planie miejscowym symbolem „R2” – co stanowi tereny rolne niezabudowane. Dla działek nr 56 i 101 położonych w miejscowości  Matały brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w ewidencji gruntów i budynków wykazane są jako grunty rolne.

Podział  należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 344
ze zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy z zakresu geodezji i kartografii posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie legitymuje się uprawnieniami zawodowymi do realizacji przedmiotowego zamówienia koniecznym jest ustanowienie legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.  

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień.

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

2. Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą tradycyjną, pocztą e-mailową na adres geodezja@gminalochow.pl
lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 13 lutego 2024r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter, w godz. 800- 1600.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

3. Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych lub w przypadku jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

4. Termin realizacji: trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu 12 egzemplarzy map z  projektem podziału przyjętych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Węgrowie oraz zastabilizowanie punktów granicznych nowo powstałych działek przy pomocy betonowych graniczników.

5. Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury. Płatność dwiema fakturami, pierwsza po przekazaniu zamawiającemu map z projektem podziału (70%), druga po zastabilizowaniu punktów granicznych (30%).

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: inspektor ds. geodezji Paulina Mielcarz – tel. 25 643 78 33
e-mail: geodezja@gminalochow.pl
                                                                                                        Burmistrz Łochowa

                                                                                                 Robert Mirosław GołaszewskiZałączniki:

Wzór propozycji cenowej


Załączniki

Powiadom znajomego