W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego G.683.87.2024.KD

G.683.87.2024.KD

Węgrów, dnia 24 kwietnia 2024 r.


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)


zawiadamiam


że wszczynam z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311), za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Łosiewice gm. Łochów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 542/3 o pow. 0,0120 ha.

Działka ta objęta została decyzją Starosty Węgrowskiego Nr 8/2022 z dnia 28 września 2022 r. (znak: AB.6740.1.5.2022.WM) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska — Ogrodniki - Grabowiec".

Zgodnie z art. 18 ust. le pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311) w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę strony o udzielenie informacji, czy przedmiotowe działki zostały wydane Powiatowi Węgrowskiemu przez dotychczasowych właścicieli, a jeżeli tak to proszę o podanie daty wydania.

Proszę również o przedstawienie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, dokumentów potwierdzających stan zagospodarowania działek na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 28 września 2022 r. (opis działek i znajdujących się na nich naniesień, zdjęcia itp.). Informacje te zostaną wykorzystane przy sporządzaniu operatu szacunkowego.

Dodatkowo informuję, że z uwagi na konieczność wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości w celu sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod realizację inwestycji drogowej sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 1realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311).
Przewiduję, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Jednocześnie informuję, o obowiązkach strony w postępowaniu administracyjnym wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
  1. Zgodnie z art. 33 pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2023 r. poz. 2111).
  2. Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres wywołuje skutek prawny.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 5 pok. nr 20 w godzinach urzędowania.

Pouczenie

Na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie w sytuacji, kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy ani w terminie określonym w art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji, kiedy postępowanie prowadzone jest dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 2 ustawy, wniesione przez stronę postępowania administracyjnego ponaglenie wymaga jego uzasadnienia.

Sprawę prowadzi:

 Katarzyna Drużba 25 740-92-37

Załączniki

Powiadom znajomego