W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Ogłoszenie piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 97/2021
BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXX/204/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zarządzam co następuje:
§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych:
Zadanie: podtrzymanie kultury lokalnej poprzez jej promowanie wśród lokalnej społeczności.
§ 2.

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie;
2) na stronie internetowej Gminy Łochów;
3) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie.
§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łochów
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego