W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

GŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R.

Łochów dnia 26.03.2024 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu:

1)      działalności kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
Zadanie: podtrzymanie kultury lokalnej poprzez jej promowanie wśród lokalnej społeczności.
2)      działalności społecznej:
Zadanie 1 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania związane z integracją i aktywizacją osób starszych – prowadzenie form wsparcia seniorów na terenie Gminy Łochów.
Zadanie 2 Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
1. Członkami Komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów, działających na terenie Gminy Łochów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy spełniający następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w wyżej wymienionym konkursie ofert;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
2. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert.
3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia 27 marca 2024 r. do dnia 19 kwietnia 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w Biurze Obsługi Mieszkańca –  decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku”.  Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji konkursowej oceny ofert realizacji zadań publicznych stanowi załącznik do ogłoszenia.
5. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Łochowa.
6. Burmistrz Łochowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

 Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski

Załączniki

Powiadom znajomego