W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Asystent Rodziny

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Asystent Rodziny
Miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie
Status w trakcie rozstrzygania

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W ŁOCHOWIE


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Asystenta Rodziny

na umowę zlecenia w wymiarze 100 godz. miesięcznie

Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny,
 • oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).


Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie  z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań,
 • posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami, które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:

 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność, systematyczność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 • oświadczenie  o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”
 • aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach osobiście bądź pocztą na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochowie w terminie do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 16:00z opisem: „Oferta na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łochów”. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;
 • o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 64-37-840 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania MGOPS w Łochowie.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej https://bip.gminalochow.pl/oferty-pracy/125 oraz na tablicy informacyjnej w MGOPS w Łochowie.

Dodatkowe informacje:

 • praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia w wymiarze odpowiadającym 100 godz. pracy, zadaniowy czas pracy (oznacza możliwość pracy w godzinach przedpołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy).
 • systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin objętych wsparciem.
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez MGOPS w Łochowie.
 • Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

p.o. Kierownika MGOPS w Łochowie  

      Ewelina Renik


Łochów, dnia 23/03/2023 r.
 Załączniki

Oświadczenie docx, 14 kB

Powiadom znajomego